Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden van BECKER-Antriebe GmbH, Sinn, Duitsland

§1 Geldigheid van de voorwaarden
Voor alle contractuele betrekkingen tussen BECKER-Antriebe GmbH (hierna ook fabrikant genoemd) als verkoper en haar klanten (hierna ook besteller genoemd) als koper gelden, vanaf 1-3-2021, uitsluitend de hierna volgende Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV). Deze voorwaarden gelden onder voornoemde premisse ook voor alle toekomstige zakelijke betrekkingen, ook als deze niet nogmaals uitdrukkelijk worden overeengekomen. Met de bestelling van de goederen door de besteller op basis van de offerte van de fabrikant gelden deze voorwaarden als aanvaard. Tegenbevestigingen van de besteller onder verwijzing naar diens handels- resp. inkoopvoorwaarden worden hierbij tegengesproken. Deze zijn alleen geldig als de fabrikant hiermee van tevoren uitdrukkelijk heeft ingestemd. Alle voor de fabrikant verplichtende afspraken die tussen de fabrikant en de besteller ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht worden gemaakt, dienen schriftelijk te worden vastgelegd om ze rechtsgeldig te laten zijn.

§2 Offerte en opdrachtverstrekking
Offertes van de fabrikant die niet uitdrukkelijk en schriftelijk als bindend worden aangemerkt, zijn juridisch vrijblijvend. Bestellingen van de besteller zijn voor hem juridisch bindende contractaanbiedingen. De bij de offerte behorende documenten zoals catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, gewichts- en maataanduidingen zijn slechts bij benadering maatgevend, voor zover deze niet uitdrukkelijk als bindend zijn aangeduid en de bruikbaarheid en functionaliteit van de koopobjecten volgens contract door latere afwijkingen niet worden belemmerd. De fabrikant behoudt zich eigendoms- en auteursrechten voor op kostenramingen, tekeningen, modellen en andere documenten. Deze mogen niet voor derden toegankelijk worden gemaakt. De fabrikant is verplicht door de besteller als vertrouwelijk aangemerkte plannen alleen met diens toestemming voor derden toegankelijk te maken.

§3 Prijzen
Voor zover uit de opdrachtbevestiging niets anders blijkt, gelden de prijzen af fabriek inclusief inladen in de fabriek, echter exclusief verpakking, vracht, port en verzekering. De wettelijke BTW is niet bij de prijzen inbegrepen. Deze wordt voor het wettelijke bedrag op de dag van de levering of prestatie afzonderlijk op de factuur aangegeven. Aanvullende leveringen of prestaties worden afzonderlijk in rekening gebracht. Een verzekering tegen transportschade verzorgt de fabrikant alleen op uitdrukkelijk verzoek van de besteller en op diens kosten.

§4 Lever- en prestatietijd, overmacht
Overeengekomen afspraken of termijnen voor levering of prestaties dienen schriftelijk te worden vastgelegd om bindend te zijn.

Voor zover de fabrikant bindende levertermijnen niet kan nakomen om redenen die niet aan hem te wijten zijn (niet-beschikbaarheid van de prestatie), zal hij de besteller hierover direct informeren en tegelijk de te verwachten, nieuwe levertermijn meedelen. Is de prestatie ook binnen de nieuwe levertermijn niet beschikbaar, dan heeft de fabrikant het recht geheel of gedeeltelijk van het contract af te zien; een al verrichte tegenprestatie van de besteller zal de fabrikant direct vergoeden. Als geval van niet-beschikbaarheid van de prestatie in deze zin geldt in het bijzonder een niet-tijdige zelfbevoorrading door de toeleverancier van de fabrikant, wanneer de fabrikant een congruente dekkingsaankoop heeft afgesloten, noch hem of zijn toeleverancier enige schuld treft of indien de fabrikant in een bepaald geval niet verplicht is tot enige aanschaf.

Bij hindernissen die slechts tijdelijk zijn, worden de lever- of prestatietermijnen verlengd of de lever- of prestatiedatums verschoven in lijn met de periode van de hindernis, exclusief een gepaste aanlooptermijn. Voor zover als gevolg van een vertraging de afname van de levering of prestatie niet aan de besteller is te wijten, kan hij middels een directe schriftelijke verklaring jegens de fabrikant afzien van het contract.

Indien er sprake is van overmacht, gelden de regelingen conform lid 2, 1e en 2e volzin overeenkomstig. Onder overmacht vallen epidemieën, pandemieën, oorlog, oproer, arbeidsconflicten, stakingen, uitsluitingen, overheidsvoorschriften of -maatregelen, onvermijdelijke schaarste aan energie en grondstoffen, ontoerekenbare transportbelemmeringen, onvoorziene bedrijfsstoringen door bijvoorbeeld brand, water en schade aan machines evenals alle overige hindernissen die de fabrikant bij een objectieve benaderingswijze niet door eigen schuld heeft veroorzaakt.

Op vertraagde leveringen door de fabrikant zijn de wettelijke voorschriften van toepassing. In elk geval is echter een aanmaning door de besteller vereist. Raakt de fabrikant achter met leveringen, dan kan de besteller een vaste vergoeding van de verzuimschade eisen. Het vaste schadebedrag komt voor elke voltooide kalenderweek van het verzuim neer op 0,5% van de nettoprijs (leverwaarde), in totaal echter maximaal 5% van de leverwaarde van de vertraagd geleverde goederen. De fabrikant heeft het recht om aan te tonen dat voor de besteller helemaal geen schade of slechts aanzienlijk minder schade dan bovenstaand vast bedrag is ontstaan.

Een voorwaarde voor het naleven van de lever- en prestatieverplichtingen door de fabrikant is dat de besteller diens verplichtingen tijdig en naar behoren nakomt. Als de besteller bij de aanvaarding in verzuim raakt, heeft de fabrikant het recht om een vergoeding van de voor hem ontstane schade te eisen; op het moment dat de besteller met de aanvaarding in verzuim raakt, gaat het risico van een toevallige verslechtering en toevallige teloorgang over op de besteller.

Raakt de fabrikant achter met een levering of prestatie, of wordt een levering of prestatie om welke reden dan ook onmogelijk voor hem, dan is de aansprakelijkheid van de fabrikant beperkt tot schadevergoeding overeenkomstig § 11 van deze AVV.

§5 Opdrachtannulering, raamovereenkomsten
Opdrachtannuleringen door de besteller voor klantspecifieke producten alsmede voor producten die uitsluitend in opdracht van de besteller worden aangeschaft, worden niet geaccepteerd. Voor annuleringen van overige producten is de uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant nodig.

Raamovereenkomsten hebben, wanneer er geen looptijd is overeengekomen, een maximale looptijd van 12 maanden. Als de besteller nalaat een opvraagindeling te maken, heeft de fabrikant het recht om deze indeling zelf te maken. Mocht de gemiddelde overeengekomen afnamehoeveelheid niet overeenkomen met de verwachte behoefte, dan heeft de fabrikant het recht om naar eigen goeddunken te allen tijde deelhoeveelheden te leveren. Voor zover niets anders is overeengekomen, heeft de fabrikant aan het einde van de looptijd van het contract het recht om alle resterende hoeveelheden te leveren resp. materialen, de ontstane meerkosten en de gederfde winst in rekening te brengen.

§6 Deelleveringen
De fabrikant heeft te allen tijde het recht om deelleveringen en deelprestaties te verrichten wanneer de deellevering voor de besteller in het kader van het contractuele bestemmingsdoeleinde bruikbaar is, de levering van de resterende bestelde goederen gewaarborgd is en hierdoor voor de besteller geen aanzienlijke extra inspanningen of meerkosten ontstaan.

§7 Retourleveringen
Bestelde en door de fabrikant naar behoren geleverde goederen die geen gebreken vertonen, kunnen niet worden teruggenomen. In uitzonderlijke gevallen zijn retourzendingen na voorafgaande schriftelijke toestemming door de fabrikant toegestaan. De fabrikant rekent bij losse retourzendingen een behandelingstarief van ten minste € 20,- -, excl. BTW. Bij grotere retourzendingen worden de kosten naar rato berekend. Dit geldt niet voor retourzendingen vanwege gerechtvaardigde klachten.

Bij retourleveringen zonder retourbewijs van de fabrikant kan de aanvaarding worden geweigerd. De kosten die hieruit ontstaan komen voor rekening van de besteller. Speciaal bestelde en op maat gemaakte producten zijn uitgesloten van terugname door de fabrikant.

§8 Octrooirechten van derden
Is de fabrikant verplicht het leverobject volgens opgaven van de besteller (tekeningen, modellen, voorbeelden, schetsen enz.) te leveren, dan staat de besteller ervoor in dat octrooirechten van derden hierdoor niet worden geschonden. In geval van plichtsverzuim door eigen schuld is de besteller verplicht de fabrikant vrij te stellen van eventuele aanspraken van derden op eerste aanvraag.

§9 Plaats van handeling/risico-overdracht
Plaats van handeling voor prestaties van de fabrikant is de vestigingsplaats van de fabrikant. Voor zover uit de opdrachtbevestiging niets anders blijkt, gaat het risico van toevallige teloorgang en toevallige verslechtering met de overdracht van het leverobject over op de besteller, die vanaf de overdracht de lasten van de zaak draagt. In geval van verzending van het leverobject naar een andere locatie dan de plaats van handeling, gaat het risico van verlies of beschadiging van het leverobject met de levering aan de expediteur, de vrachtvervoerder of een anderszins voor het uitvoeren van de verzending bestemde persoon of bestemd bedrijf over op de besteller.

§10 Garantie
Voor garantieclaims in geval van mankementen aan rolluik-, zonwerings- en poortaandrijvingen, alsmede de besturingscomponenten hiervan, geldt het volgende:

1. Algemeen
1.1 Deze garantiebepalingen gelden voor producten die in rolluik-, zonweringsen poortinstallaties worden ingezet.
1.2 De fabrikant garandeert voor nieuwe producten dat gebreken gedurende een periode van 2 jaar, conform de wettelijke voorschriften, worden verholpen, voor zover in deze Algemene Verkoopvoorwaarden niets anders wordt overeengekomen. Voor gebruikte producten bedraagt de garantieperiode 1 jaar.
1.3 De garantieverlening begint met de levering van de producten aan de besteller. Kan de besteller de concrete leverdatum niet aantonen, dan geldt de productiedatum van het leverobject, te vermeerderen met een coulancetermijn van drie maanden.
1.4 Voorwaarde voor het garantiegeval is dat van tevoren naar aanleiding van een controle van het bekritiseerde product in de fabriek van de fabrikant een gebrek is vastgesteld dat de fabrikant valt aan te rekenen. De besteller is verplicht aan de fabrikant het bekritiseerde product alsmede alle informatie en verifieerbare documenten ter beschikking te stellen die nodig zijn voor het vaststellen van het mankement.
1.5 Er is geen sprake van een garantiegeval als bij de controle volgens punt 1.4 blijkt dat aan de klacht ondeskundig gebruik van het leverobject ten grondslag ligt of het gebrek de fabrikant om andere redenen niet kan worden aangerekend. In dat geval is de besteller verplicht de fabrikant de door de controle volgens punt 1.4 ontstane inspanningen en kosten te vergoeden.
1.6 Natuurlijke slijtage alsmede verbruik vormen geen mankement. Als slijtonderdelen gelden in het bijzonder: accu‘s, batterijen en andere slijtproducten. De wettelijke garantieverlening wordt hierdoor niet beïnvloed. De garantie volgens punt 2.1 geldt niet voor gebruikte slijt- of verbruiksproducten.
1.7 In een garantiegeval heeft de fabrikant het recht om eerst te proberen alsnog zijn verplichting na te komen. De fabrikant behoudt zich hierbij het recht voor om te beslissen of een reparatie wordt uitgevoerd of dat een vervangend, dan wel nieuw toestel wordt geleverd.
1.8 Voor zover het alsnog nakomen van de verplichting definitief mislukt, blijven aan de besteller na het stellen van een termijn diens rechten uit § 437, punt 2 en 3 BGB (Duits burgerlijk wetboek) voorbehouden. Het stellen van de termijn dient schriftelijk te gebeuren; de termijn moet passend zijn, maar dient ten minste 14 werkdagen te bedragen. Als de besteller een wettelijk recht tot terugtreding toekomt, vervalt de plicht tot waardevergoeding volgens § 346, lid 3, punt 3 BGB alleen als de besteller de zorgvuldigheid van een gewetensvol zakenman in acht heeft genomen.
1.9 Voor de garantieclaims geldt uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland onder uitsluiting van de bepalingen van het VN-kooprecht.
1.10 Door de aankoop van producten van de fabrikant erkent de besteller de in deze Algemene Verkoopvoorwaarden geregelde garantiebepalingen van de fabrikant in de vorm die op dat moment geldig is.

2. Garantie voor rolluik- en zonweringsaandrijvingen
2.1 Onafhankelijk van de onder punt 1 beschreven garantierechten biedt de fabrikant voor rolluik- en zonweringsaandrijvingen een garantie van 5 jaar, hetgeen inhoudt dat aandrijvingen tot een periode van 5 jaar vanaf de productiedatum, voor zover het om nieuwe goederen uit de catalogus van Becker gaat, kosteloos worden gerepareerd. De bepalingen volgens § 10, punt 1.3-1.5, 1.9 en 1.10 gelden hierbij overeenkomstig.
De beslissing of een reparatie wordt uitgevoerd of dat een gelijkwaardig vervangend, dan wel nieuw toestel wordt geleverd, is hierbij in handen van de fabrikant en wordt genomen vanuit economisch oogpunt. Overige kosten neemt de fabrikant niet voor zijn rekening.
2.2 Als de besteller een beroep doet op de garantie, draagt hij de bewijslast om aan te tonen dat er sprake is van een garantiegeval.
2.3 Voornoemde regeling geldt niet voor apparatuur die niet in de traditionele zin in rolluik- of zonweringen wordt ingezet, zoals brandveiligheidsinstallaties, zwembadinrichtingen, sporttoestellen of vergelijkbare installaties alsmede voor tweedehands apparatuur.

3. Leveranciersregres
Aanspraken van de besteller in het kader van het leveranciersregres verjaren volgens punt 1.2, voor zover de besteller de fabrikant niet binnen deze verjaringstermijn schriftelijk over een door zijn afnemer aangevoerd gebrek informeert. In dit geval gelden voor het leveranciersregres de wettelijke verjaringstermijnen. Voordat de besteller een door zijn afnemer aangevoerde reclamatie (inclusief vergoeding van de kosten volgens §§ 445a, lid 1, 439, lid 2 en 3 BGB) erkent of tegemoet komt, zal hij de fabrikant informeren en hem middels een korte uiteenzetting van de feiten om een schriftelijke stellingname verzoeken.

4. Onderzoeks- en reclamatieplicht
De besteller neemt ten aanzien van alle leveringen en prestaties van de fabrikant een onderzoeks- en reclamatieplicht volgens § 377 van het HGB (Duits handelswetboek) voor zijn rekening. Bij het sluiten van een contract inzake het aannemen van werk is § 377 HGB overeenkomstig van toepassing. De besteller dient het product na de risico-overdracht resp. afname direct te onderzoeken op de functionaliteit ervan en vastgestelde gebreken alsmede verborgen gebreken na de ontdekking hiervan direct, uiterlijk binnen een termijn van 10 dagen, schriftelijk in een herleidbare vorm aan de fabrikant te melden. De besteller is verplicht de fabrikant alle informatie en verifieerbare documenten ter beschikking te stellen die nodig zijn voor het vaststellen van het gebrek. Kan bij een controle door de fabrikant het gebrek niet worden vastgesteld, dan draagt de besteller de kosten van de controle.

§11 Beperking van aansprakelijkheid
Aanspraken op schadevergoeding – op welke rechtsgrond dan ook – zijn uitgesloten jegens zowel de fabrikant als jegens degenen die bij de uitvoering resp. verrichting hebben geholpen, voor zover er geen sprake is van opzettelijk of grof nalatig handelen dan wel verzuim.

In geval van grof nalatig handelen dan wel verzuim is de aansprakelijkheid van de fabrikant wat betreft de omvang beperkt tot de voor dit contract typische, voorzienbare schade. In geval van een gewone nalatige schending van wezenlijke contractuele verplichtingen door handelen dan wel verzuim van niet-leidinggevende werknemers is de aansprakelijkheid van de fabrikant qua omvang beperkt tot de voor dit contract typische, redelijkerwijs voorzienbare schade.

In elk geval blijven een aansprakelijkheid van de fabrikant voor schade aan lijf, leven of gezondheid, een aansprakelijkheid volgens de Duitse productaansprakelijkheidswet en overige aanspraken uit de producentaansprakelijkheid onverminderd gelden.

§12 Aansprakelijkheid voor gebreken bij bewerking van ingestuurde onderdelen
De fabrikant is bij elke bewerking van ingestuurd resp. ter beschikking gesteld materiaal niet aansprakelijk voor gebreken die zich voordoen uit het gedrag van het materiaal of de gebrekkigheid van het materiaal op zich. Worden ingestuurde onderdelen door materiaalfouten of andere gebreken bij het bewerken resp. de montage onbruikbaar, dan dienen de gemaakte bewerkingskosten of anderszins optredende schade aan de fabrikant te worden vergoed.

§13 Eigendomsvoorbehoud
Tot het moment dat alle vorderingen (met inbegrip van alle saldovorderingen uit de rekening-courantverhouding) die de fabrikant op welke rechtsgrond dan ook jegens de besteller nu of in de toekomst toekomen, zijn voldaan, worden aan de fabrikant de volgende zekerheden verleend, die hij op verzoek naar eigen keuze zal vrijgeven, voor zover de waarde hiervan de vorderingen duurzaam met meer dan 10% overtreft.

De goederen blijven eigendom van de fabrikant. Verwerkingen of omvormingen geschieden steeds voor de fabrikant als fabrikant, echter zonder verplichting voor hem. Komt het (mede-) eigendom van de fabrikant door verbinding te vervallen, dan wordt reeds nu overeengekomen dat het (mede-) eigendom van de besteller aan de zaak als geheel naar rato van waarde (factuurwaarde) op de fabrikant overgaat. De besteller houdt het (mede-) eigendom van de fabrikant kosteloos in bewaring. Goederen ten aanzien waarvan aan de fabrikant het (mede-) eigendom toekomt, worden hierna aangeduid als voorbehoudsgoederen.

De besteller heeft het recht, de voorbehoudsgoederen in het reglementaire zakelijke verkeer te verwerken en te verkopen, zolang hij niet in gebreke is. Verpandingen of eigendomsoverdrachten tot zekerheid zijn niet toegestaan. De uit de doorverkoop of een andere rechtsgrond (verzekering, ongeoorloofde handeling) met betrekking tot de voorbehoudsgoederen voortkomende vorderingen (met inbegrip van alle saldovorderingen uit de rekening-courantverhouding) staat de besteller reeds nu zekerheidshalve in de volle omvang af aan de fabrikant. De fabrikant machtigt hem herroepbaar de aan de fabrikant afgestane vorderingen voor diens rekening in eigen naam te incasseren. Deze incassomachtiging kan alleen worden herroepen als de besteller diens betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt.

Bij toegang van derden tot de voorbehoudsgoederen, met name beslagleggingen, zal de besteller wijzen op het eigendom van de fabrikant en hem onmiddellijk op de hoogte brengen, opdat de fabrikant zijn eigendomsrechten kan doen gelden. Voor zover de derde niet in staat is de fabrikant de in dit verband optredende gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten te vergoeden, is hiervoor de besteller aansprakelijk.

Bij gedrag van de besteller dat in strijd is met het contract – met name betalingsverzuim – heeft de fabrikant het recht de teruggave van de voorbehoudsgoederen of eventueel het afstaan van de aanspraken op teruggave van de besteller jegens derden te eisen. De terugname van en beslaglegging op de voorbehoudsgoederen door de fabrikant impliceren geen terugtrekking uit het contract.

§14 Betaling, betalingsverzuim
De facturen van de fabrikant dienen, voor zover niets anders is overeengekomen, binnen een betalingstermijn van 30 dagen vanaf de factuurdatum zonder aftrek te worden betaald. In geval van een betaling binnen 10 dagen na factuurdatum biedt de fabrikant de besteller een korting van 2%.

In geval van een levering naar het buitenland heeft de fabrikant het recht om van de besteller ten behoeve van de waarborging van zijn betalingsaanspraken het verstrekken van een hoofdelijke borgstelling voor onbepaalde tijd van een Duitse bank ter hoogte van de bestelwaarde van de goederen te eisen.

In geval van deelleveringen of deelprestaties heeft de fabrikant het recht om de reeds geleverde prestaties in rekening te brengen. Komt de besteller bij deelleveringen of deelprestaties zijn betalingsverplichting voor wat betreft een deellevering of deelprestatie niet tijdig na, dan heeft de fabrikant het recht om verdere deelleveringen of deelprestaties achter te houden of verdere deelleveringen uitsluitend onder rembours op kosten van de besteller te leveren.

Voor zover de fabrikant gerede twijfel aan de kredietwaardigheid van de besteller heeft of deze bij een eerdere levering dan wel deellevering in betalingsverzuim is geweest, heeft hij het recht om verdere leveringen dan wel deelleveringen uitsluitend onder rembours op kosten van de besteller te leveren. Een achterhouding of verrekening tegenover de betalingsaanspraken van de fabrikant is uitgesloten, tenzij het om rechtsgeldig vastgestelde, onbetwiste of erkende tegeneisen gaat.

Wordt na het sluiten van het contract duidelijk (bijv. door een verzoek tot het openen van een insolventieprocedure), dat de aanspraak van de fabrikant op de koopprijs door een gebrekkig prestatievermogen van de besteller gevaar loopt, dan heeft de fabrikant volgens de wettelijke voorschriften het recht de prestatie te weigeren en – eventueel na het stellen van een termijn – zich uit het contract terug te trekken (§ 321 BGB). Bij contracten betreffende de productie van niet te verantwoorden goederen (apart vervaardigde producten) kan de fabrikant onmiddellijk verklaren dat hij zich terugtrekt; de wettelijke regelingen betreffende de overbodigheid van het stellen van een termijn blijven onverminderd gelden.

Raakt de besteller in betalingsverzuim, dan heeft de fabrikant het recht om vanaf het betreffende tijdstip een rente ter hoogte van 10% boven op het op dat moment geldende basisrentepercentage van de Europese Centrale Bank als schadevergoeding te eisen. De rente dient lager te worden vastgesteld als de besteller een geringere belasting aantoont. Het aantonen van een hogere schade door de fabrikant is toegestaan.

§15 Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank, gedeeltelijke nietigheid
Voor deze verkoopvoorwaarden en alle juridische betrekkingen tussen fabrikant en besteller geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De bepalingen van het VNkooprecht zijn niet van toepassing. Voor zover de besteller een bij het handelsregister ingeschreven zakenman in de zin van het Duitse handelswetboek, een publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk afgezonderd vermogen is, is uitsluitend de vestigingsplaats van de fabrikant de bevoegde rechtbank voor alle directe of indirecte geschillen die uit de contractuele verhouding voortvloeien. Hetzelfde geldt als de besteller geen algemeen bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of als zijn woonplaats of gewoonlijke verblijfplaats ten tijde van de indiening van een klacht niet bekend zijn. Mocht een bepaling in deze verkoopvoorwaarden of een bepaling in het kader van overige afspraken ongeldig zijn of worden, dan blijft de geldigheid van alle overige bepalingen of afspraken hierdoor onverminderd van kracht. De geheel of gedeeltelijk ongeldige regeling dient in zo‘n geval te worden vervangen door een geldige regeling, waarvan het economisch welslagen dat van de ongeldige regeling het dichtst benadert.

Stand: 01-03-2021