Általános értékesítési feltételek

1.§ A feltételek érvényessége

A Volvex Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban, mint eladó) és a megrendelő között minden szerződéses kapcsolatra kizárólag az Általános Értékesítési Feltételek (ÁÉF) a mérvadóak. Előírásai a jövőbeni üzleti kapcsolatokra ugyancsak érvényesek, akkor is, ha abban kifejezetten nem állapodtak meg. Az áru - az eladó ajánlata alapján történő - megrendelése esetén az általános feltételek elfogadottnak tekintendőek. Az alábbiakban részletezett ÁÉF a Volvex Kft. mindazon ajánlatára és értékesítésére vonatkoznak, melyekben a Vevővel szemben kötelezettséget vállal és a Felek szerződésileg másban nem állapodtak meg. A Vevőnek jelen ÁÉF-kel ellentétes feltételei csak akkor érvényesek, ha azokat a Volvex Kft. írásban kifejezetten elismeri. Az ellentétes feltételek el nem utasítása nem jelenti azok elfogadását.

2.§ Árajánlat és megrendelés

A megrendelő rendelései kötelező érvényű szerződésnek minősülnek. Az eladó az ajánlatokra, rajzokra, mintákra és más dokumentumokra vonatkozó tulajdon- és szabadalmi jogot fenntartja magának. Az adásvételi megállapodás a Volvex Kft. és a Vevő között akkor jön létre, ha a Vevő a Volvex Kft. ajánlatát részben vagy egészben írásban elfogadta, illetve ha a Volvex Kft. a Vevő megrendelését részben vagy egészben visszaigazolta, illetve az áruszállítási szerződést a Felek cégszerűen aláírták, illetve ha a Vevő az árut számla vagy szállítólevél ellenében átvette.

3.§ Árak

A Volvex Kft. árlistáiban, ajánlataiban, rendelés-visszaigazolásaiban közölt árak ÁFA nélkül értendőek. A nyilvánosan kiadott árlistákban szereplő EUR árak az árlistán feltüntetett határidőig érvényesek. Minden más esetben az ajánlati árak érvényessége az ajánlat kiadásától számított 30 nap. Az árak a szállítást és a biztosítást nem tartalmazzák. A fuvarkárok elleni biztosítást az eladó csak a megrendelő kifejezett kívánságára valósítja meg. A pótszállítások vagy utólagos teljesítések külön kerülnek kiszámlázásra. Az árak a megrendelés napján érvényes MKB Rt. EURO kereskedelmi eladási árfolyamon értendőek.

4.§ Szállítási- és teljesítési idő

A Volvex Kft. által ajánlatban vagy szállítási szerződésben vállalt szállítási határidő az írásban visszaigazolt megrendelés illetve a kiadott ajánlat a Vevő által történt visszaigazolásának dátumától számítva értendő, kivéve azt az esetet, ha konkrét szállítási határidő kerül megállapításra. Ha a szállítás vagy teljesítés olyan okok miatt, amiért az eladó nem tehető felelőssé, mint pl. közlekedési zavarok, sztrájk, tűz, vízkárok, áramkimaradás, üzemzavarok, hatósági intézkedések, kizárás, anyaghiány vagy más elháríthatatlan esemény (vis major) miatt részben vagy teljesen késik, az eladó jogosult a szállítási határidőt az akadályozás időtartamával pótlólagosan meghosszabbítani, vagy a szerződés még nem teljesített részétől részben vagy teljesen visszalépni. Ha az akadályoztatás 15 napnál tovább tart, a megrendelő egy bizonyos pótlólagos haladék adása után jogosult a szerződés még nem teljesített részére vonatkozóan visszalépni. Ha a szállítási határidő meghosszabbodik, vagy az eladó mentesül kötelezettsége alól, a megrendelő nem élhet kártérítési igénnyel. A Volvex Kft. a megajánlott, illetve visszaigazolt határidőhöz képest az előszállítás jogát előzetes értesítés mellett fenntartja. A Volvex Kft. kérés esetén térítés ellenében a megrendelt árut leszállítja, illetve postázza.

5.§ Reklamáció

A Volvex Kft. mennyiségi reklamációt, valamint a szerződéstől eltérő tartalmú szállításra vonatkozó reklamációt az áru átvételekor fogad el. Minőségi reklamációt a Volvex Kft. az átvételt követő 5 munkanapon belül, illetve rejtett hibák esetében a Ptk. vonatkozó jogszabályában foglalt jogvesztő határidőn belül fogad el írásbeli jelzés alapján a vonatkozó számla és szállítólevél egyidejű elküldésével.

6.§ Kockázatviselés

Ha a megrendelés visszaigazolása másképpen nem rendelkezik, a megrendelt áru sérülésének vagy veszteségének kockázata kiszállításkor a speditőrre, a fuvarozóra, vagy egyébként a szállítással megbízott személyre vagy a megrendelő képviselőjére száll át. A kockázat átruházása után a megrendelő felel minden károsodásért vagy sérülésért.

7.§ Garancia

A Volvex Kft. a Becker csőmotorokra 48+12 hónap (feltételeket ld. garancialevél) garanciát, 30 hónap jótállást vállal. A Becker vezérlések esetében a garancia időtartama 24 hónap, a jótállási idő 12 hónap. A Volvex Kft. a garanciális időn belüli, egyértelműen a gyártónak felróható hibából meghibásodott termékeket térítésmentesen cseréli új termékekre. A meghibásodás oka a termék németországi gyárában történt bevizsgálás során, jegyzőkönyv alapján kerül 60 napon belül megállapításra. A jegyzőkönyv megállapításait a vevő köteles elfogadni. Amennyiben a jegyzőkönyv vevői hibából felróható meghibásodást jelez, úgy a korábban esetlegesen kiadott cseretermék a vevő felé leszámlázásra kerül. Jótállási időn belül gyártói hibából történő meghibásodás esetén a Volvex Kft. honlapján megtalálható szolgáltatást igénylő lap kitöltésével a megrendelőnek lehetősége van, hogy kizárólag a Becker szervizpontok igénybevételével a terméket a beépítés helyszínén térítésmentesen cseréltesse. A vevő hibájából felróható meghibásodás esetén (melyet a javítási jegyzőkönyv tartalmaz) a mindenkori szolgáltatást igénylő lapon szereplő költségek mellett nyílik lehetőség a helyszíni cserére. Jótállási időn kívül a beépítés helyszínén történő csere kizárólag a mindenkori tarifatáblázat alapján a Becker szervízpontokon keresztül költségtérítés ellenében lehetséges. Minden további rendelkezés a Volvex Kft. honlapján érhető el. A garancia kezdete a termékre vonatkozó számla kelte. Viszonyítási alap vitás ügyekben a Becker motorok és vezérlések szériaszáma. A garanciális határidők a 2008. január 01. után gyártott termékekre vonatkoznak.

 8.§ Tulajdonjog fenntartása

A Volvex Kft. az átadott áru tulajdonjogát annak ára és járulékai megfizetéséig fenntartja. A vételár megfizetésének esedékessége letelte után a Volvex Kft. kérheti az átadott áru visszaszolgáltatását. Az átadott áru tulajdonjogát a PTK. 368. paragrafusával összhangban annak ára és járulékai megfizetéséig fenntartjuk. Megmunkálást és átalakítást csak az eladó végezhet minden kötelezettség nélkül. Harmadik személynek történő hozzáféréskor, különösen elzálogosításkor a megrendelőnek utalnia kell az eladó tulajdonjogára, és haladéktalanul értesíteni kell őt, hogy az eladó gyakorolhassa tulajdonosi jogait. Amíg a harmadik személy nincs abban a helyzetben, hogy az összefüggéssel kapcsolatos peres és peren kívüli költségeket viselje, azokért a megrendelő felel. A megrendelő szerződésellenes magatartása esetén – különösen fizetési késedelemkor – az eladó jogosult a megrendelőtől a fenntartott áru kiadását, vagy adott esetben a megrendelő kiadási igényeinek átruházását harmadik személlyel szemben követelni. Visszalépéskor, valamint a fenntartott áru eladó által történő elzálogosítása esetén nem lehetséges a szerződéstől visszalépni.

9.§ Fizetés

Az áru ellenértékének megfizetése a Volvex Kft. által kiadott számla ellenében történik. A Volvex Kft. a részszállításnak megfelelő részszámlázás jogát fenntartja. A fizetés módja 30.000 Ft nettó értékig készpénz, felette vagy készpénz, vagy átutalás lehet. Átutalás esetén a fizetési határidő 8 banki nap, amennyiben a felek másképp nem rendelkeznek. Késedelmes fizetés esetén a Volvex Kft. késedelmi kamat felszámítására jogosult, melynek éves mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat+10%. A késedelmi kamat minden késedelmes nap után jár. A számla lejártát követő 30 napon túli késedelem esetén a Volvex Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Vevővel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeinek teljesítését felfüggessze mindaddig, míg a tartozás rendezésre nem kerül. Ezen időn belül jelentkező igényeket a Volvex Kft. készpénzfizetés illetve előreutalás ellenében teljesít. A fizetési határidőre ki nem fizetett átutalásos számla (+kamatok) kintlévőség-kezelését 1 naptári hónap türelmi idő után megbízási szerződés alapján a Hori-Zone Kft. végzi sikerdíj ellenében, melynek ellenértékét a vevő szintén köteles a Volvex Kft. felé kifizetni. 2 millió forint (nettó) feletti megrendelések esetén a megrendelés értékének 50%-át a vevőnek proforma számla alapján előre ki kell egyenlítenie, a fennmaradó összeg kifizetési ütemezését külön írásos megállapodásban kell rögzíteni. A Volvex Kft. a kiállított és a Vevő által átvett számla tartalmával kapcsolatos reklamációt a számla kiállításától számított 8. napig, de legkésőbb a számla esetén a pénztártól való távozásig fogad el. 2 millió forint (nettó) feletti megrendelések esetén a megrendelés értékének 30%-át a vevőnek előre ki kell egyenlítenie, a fennmaradó összeg kifizetési ütemezését külön írásos megállapodásban kell rögzíteni.

10.§ Kötbérek

Ha a Vevő a megrendelt és a Volvex Kft. által szállított terméket legkésőbb a visszaigazoláson szereplő dátumtól számított 15 napon belül nem veszi át, a Volvex Kft. jogosult a rendelést semmisnek tekinteni és a szállítási szerződéstől kártalanítás nélkül elállni. Ha a Volvex Kft. ezzel a jogával nem él, jogosult az át nem vett áruk ellenértéke 40%-ának meghiúsulási kötbér címén történő kiszámlázására. A fizetés pontban foglaltak ezen esetben is érvényesek. A Volvex Kft. szállítási késedelme esetén egyéb feltételek hiányában a méltányosan kezelendő 15 nap késedelem letelte után a szerződött és késedelembe levő áruk nettó értékének 0,1%-át köteles Vevőnek késedelmi kötbér címén megfizetni minden további késedelmes nap után. A késedelmi kötbér maximális mértéke a 12%-ot nem haladhatja meg.

11.§ Korlátolt felelősség

Kártérítési igények jogi okok miatt – a gyártóval szemben sem, valamint a teljesítő- illetve végrehajtást támogatókkal szemben sem érvényesíthető, amíg nem áll fenn szándékos, vagy durva gondatlansággal elvégzett munka, ill. mulasztás.

12.§ Felelősség

A Volvex Kft. szavatossága csak az általa szándékosságból vagy nagyfokú gondatlanságból eredő károk megtérítésére terjed ki. A vevő kártérítési igénye kizárt a helytelen beépítésből, nem szakszerű használatból eredő, a magánfelhasználónál esetlegesen jelentkező mindennemű élet és egészségkárosodást okozó esemény felelőssége alól. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a vásárolt termék beszerzési értékét.