Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné prodejní podmínky společnosti BECKER-Antriebe GmbH, Sinn

§ 1 Platnost podmínek
Pro veškeré smluvní vztahy mezi společností BECKER-Antriebe GmbH (v následujícím textu označovanou také jako výrobce) jako prodávajícím a jejími zákazníky (v následujícím textu označovanými také jako objednávající) jako kupujícími platí od 1. 1. 2012 výhradně níže uvedené všeobecné prodejní podmínky (VPP). Za výše uvedeného předpokladu platí i pro všechny budoucí obchodní vztahy, a to i v případě, že nebudou opakovaně výslovně sjednány. Objednáním zboží objednávajícím na základě nabídek výrobce jsou tyto podmínky považovány za akceptované. Výrobce nesouhlasí se vzájemným potvrzením podmínek objednávajícího s odkazem na jeho obchodní, popř. nákupní podmínky. Platí pouze v případě, že s nimi výrobce předem výslovně souhlasil. Všechna výrobce zavazující ujednání, která jsou uzavírána mezi výrobcem a objednávajícím za účelem provedení zakázky, je k dosažení jejich účinnosti nutno učinit písemnou formou.

§ 2 Nabídka a udělení zakázky
Nabídky výrobce, které nejsou výslovně a písemně označeny za závazné, jsou z právního hlediska považovány za nezávazné. Objednávky objednávajícího jsou pro něj právně závaznými smluvními nabídkami. Podklady náležející k nabídce, jako jsou katalogy, vyobrazení, výkresy, údaje o hmotnosti a rozměrech, jsou směrodatnými pouze přibližně, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné a pokud není pozdějšími odchylkami ovlivněna smluvně stanovená použitelnost a funkčnost předmětu koupě. Výrobce si vyhrazuje vlastnická a autorská práva k předběžným rozpočtům nákladů, výkresům, vzorkům a jiným podkladům. Ty nesmí být zpřístupněny třetím stranám. Výrobce je zavázán zpřístupnit plány objednávajícím označené jako důvěrné třetím stranám pouze s jeho souhlasem.

§ 3 Ceny
Nevyplyne-li z potvrzení zakázky něco jiného, platí ceny s dodací podmínkou „ze závodu“ včetně nakládky v závodě, avšak bez balného, přepravného, poštovného a pojištění. Zákonná daň z přidané hodnoty není v cenách zahrnuta. DPH je na faktuře vykazována zvlášť v zákonem stanovené výši ke dni dodávky nebo výkonu. Dodatečné dodávky nebo výkony jsou účtovány zvlášť. Pojištění proti škodám vzniklým při přepravě provádí výrobce pouze na výslovné přání objednávajícího a na jeho náklady.

§ 4 Dodací lhůta a termín plnění
Aby byly sjednané termíny nebo lhůty dodávky nebo výkonu závazné, musí být sjednány v písemné formě. Pokud dojde vlivem okolností, za které výrobce nenese odpovědnost (zvláště pak například z důvodu výskytu vyšší moci, jako jsou dopravní poruchy, stávka, požár, škody způsobené vodou, vypnutí proudu, provozní poruchy, úřední opatření, výluky, nedostatek materiálu nebo jiné, neodvratitelné události), ke zpoždění dodávky nebo výkonu, je výrobce oprávněn prodloužit dodací lhůtu o dobu trvání překážky s připočtením přiměřené doby náběhu, nebo z důvodu ještě nesplněné části zcela či částečně odstoupit od smlouvy. Trvá-li překážka déle než tři měsíce, je objednávající po stanovení přiměřené dodatečné lhůty oprávněn odstoupit od smlouvy s ohledem na ještě nesplněnou část. Pokud se prodlouží dodací lhůta, nebo pokud je výrobce zproštěn svého závazku, nemůže objednávající vznést žádné nároky na náhradu škody. Předpokladem pro dodržení závazků ohledně dodací lhůty a lhůty výkonu ze strany výrobce je včasné a řádné splnění závazků objednávajícího. Pokud dojde ze strany objednávajícího k prodlení při převzetí, je výrobce oprávněn požadovat náhradu škody jemu vzniklé; okamžikem začátku prodlení při převzetí přechází na objednávajícího riziko náhodného zhoršení a náhodného zániku.

§ 5 Vrácení dodávky
Objednané a výrobcem řádně dodané bezvadné zboží nelze vzít zpět. Ve výjimečných případech je možné vrácení dodávky po předchozím písemném odsouhlasení výrobce. Výrobce při vrácení jednotlivé dodávky účtuje administrativní paušální poplatek ve výši minimálně 20 €, s připočtením zákonné daně z obratu. U větších vrácených dodávek jsou náklady účtovány dle náročnosti. To neplatí pro vrácené dodávky z důvodu oprávněných reklamací.

V případě vrácení dodávky bez zpětného dodacího listu výrobce může tento odepřít její přijetí. Náklady vzniklé v souvislosti s výše uvedeným nese objednávající. Výroba na zakázku a přířezy jsou ze zpětného přijetí výrobcem vyloučeny.

§ 6 Dílčí dodávky
Výrobce je kdykoliv oprávněn k dílčím dodávkám nebo dílčím výkonům.

§ 7 Autorská práva třetích stran
Je-li výrobce povinen dodat předmět dodávky dle údajů zadaných objednávajícím (výkresů, modelů, vzorků, náčrtů atd.), ručí objednávající za to, že tím nedojde k porušení autorských práv třetích stran. V případě porušení autorských práv třetích stran je objednávající nezávisle na svém zavinění povinen v každém ohledu zprostit výrobce případných nároků třetích stran a uhradit mu náhradu škody.

§ 8 Místo plnění / přechod rizika
Místem plnění pro výkony výrobce je sídlo výrobce. Pokud z potvrzení zakázky nevyplyne nic jiného, přechází riziko náhodného zničení a náhodného zhoršení na objednávajícího okamžikem předání předmětu dodávky. Objednávající nese počínaje okamžikem předání břemeno věci. V případě zaslání předmětu dodávky do jiného místa, než je místo plnění, přechází riziko ztráty nebo poškození předmětu dodávky na objednávajícího okamžikem odevzdání přepravci, dovozci nebo jiné osobě či instituci, pověřené provedením odeslání.

§ 9 Záruční plnění / záruka
Pro nároky na záruční plnění pro případ věcných vad na pohonech rolet, stínicích zařízení a vrat, jakož i částí jejich řídicích jednotek, platí následující:

1. Všeobecné informace

1.1 Tyto záruční podmínky a ustanovení pro garanční plnění platí pro produkty používané v roletových a stínicích zařízeních a ve vybaveních vrat.

1.2 Výrobce u nových produktů zaručuje odstranění nedostatku po dobu 2 let v souladu se zákonnými předpisy, pokud v těchto všeobecných prodejních podmínkách není stanoveno jinak. U použitých produktů činí záruční lhůta 1 rok.

1.3 Záruka začíná běžet okamžikem vyexpedování produktů na objednávajícího. Pokud nemůže objednávající prokázat konkrétní datum dodání, je za datum dodání považováno datum výroby předmětu dodávky s připočtením kulanční lhůty tří měsíců.

1.4 Předpokladem pro záruční případ je, aby byla předtím u příležitosti přezkoumání reklamovaného produktu ve firmě výrobce zjištěna závada, za kterou nese výrobce odpovědnost. Objednávající je povinen dát výrobci k dispozici reklamovaný produkt, jakož i veškeré informace a přezkoumatelné podklady nutné pro zjištění závady.

1.5 O záruční případ se nejedná, pokud se při přezkoumání dle bodu 1.4 ukáže, že reklamace vznikla na základě nesprávné manipulace s předmětem dodávky nebo že za vadu není z jiných důvodů odpovědný výrobce. V tomto případě je objednávající povinen uhradit výrobci výdaje a náklady vzniklé v souvislosti s přezkoumáním dle bodu 1.4.

1.6 V záručním případě je výrobce oprávněn podniknout nejprve pokus o dodatečné plnění. Výrobce si přitom vyhrazuje právo na rozhodnutí, zda má být provedena oprava, výměna zařízení nebo dodávka zařízení nového.

1.7 Pokud je dodatečné plnění s konečnou platností neúspěšné, zůstávají objednávajícímu po stanovení přiměřené lhůty vyhrazena jeho práva z § 437 bod 2 a 3 německého občanského zákoníku. Lhůtu je třeba stanovit písemně; lhůta musí být přiměřená, musí však činit minimálně 14 pracovních dní. Pokud objednávajícímu náleží zákonné právo na odstoupení, odpadá povinnost k náhradě hodnoty dle § 346 odst. 3 bod 3 německého občanského zákoníku pouze tehdy, pokud objednávající zaznamenal svědomitost řádného obchodníka.

1.8 Právo výrobce na dodatečné plnění odpadá teprve plněním náhrady škody, a to i pokud objednávající dal odpovídající požadavek dříve.

1.9 Pro nároky na záruční plnění platí výhradně právo Spolkové republiky Německa s vyloučením ustanovení obchodního práva OSN.

1.10 Nabytím produktů výrobce akceptuje objednávající záruční podmínky a ustanovení pro záruční plnění upravené v těchto všeobecných prodejních podmínkách výrobce v jejich aktuálním znění.  

2. Záruka pro pohony rolet a stínicích zařízení

2.1 Nezávisle na právech na záruční plnění upravených bodem 1 poskytuje výrobce na pohony rolet a stínicích zařízení záruku v délce 5 let s tím, že pohony budou po dobu 5 let od data výroby – jedná-li se o nové katalogové zboží společnosti Becker – opravovány bezplatně. Odpovídajícím způsobem přitom platí ustanovení dle § 9 bodů 1.3–1.5, 1.9 a 1.10. Rozhodnutí, zda bude provedena oprava či dodáno zařízení stejných parametrů buď výměnou, nebo jako nové zařízení, přitom náleží výrobci a je prováděno podle hospodářského hlediska. Výrobce nepřebírá další náklady.

2.2 Pokud se objednávající odvolává na převzetí záruky, nese důkazní břemeno pro případ výskytu záručního případu.

2.3 Výše uvedená úprava neplatí pro zařízení, která se nepoužívají v roletových či stínicích aplikacích v běžném smyslu, jako např. protipožární zařízení, bazénová zařízení, sportovní náčiní nebo jiná zařízení, jakož i pro použité přístroje.

3. Povinnost prohlídek a reklamací
Pokud jde o veškeré dodávky a výkony výrobce, má objednávající zákonnou povinnost prohlídek a reklamací dle § 377 německého obchodního zákoníku. Při uzavření smlouvy o dílo je analogicky uplatňován § 377 německého obchodního zákoníku. Objednávající je povinen po poskytnutí výkonu, popř. přechodu rizika předmět dodávky neprodleně zkontrolovat na patrné vady a zjištěné vady neprodleně, nejpozději však během 10denní lhůty, v přijatelné podobě oznámit písemně výrobci. Po uplynutí této lhůty se má za to, že zboží bylo v okamžiku přechodu rizika úplné a bezvadné.


§ 10 Omezení odpovědnosti
Nároky na odškodnění – z jakéhokoliv právního důvodu – jsou vyloučeny jak vůči výrobci, tak i vůči jeho pomocníkům a pomocným silám, pokud nedošlo k úmyslnému nebo hrubě nedbalému jednání, popř. opomenutí. V případě hrubě nedbalého jednání, popř. opomenutí je ručení výrobce co do výše omezeno na předvídatelnou škodu, typickou pro danou smlouvu. V případě jednoduše nedbalého porušení podstatných smluvních závazků jednáním, popř. opomenutím pracovníků, kteří nevykonávají vedoucí funkce, je ručení výrobce co do výše omezeno na rozumně předvídatelnou škodu, typickou pro danou smlouvu. V každém případě zůstává nedotčeno ručení výrobce za škody na životě, těle či zdraví, ručení dle zákona o odpovědnosti za škodu a ostatní nároky z ručení výrobce. Ustanovení § 9 je uplatňováno i na nároky na odškodnění objednávajícího v souvislosti se součástkami řídicích jednotek, pohonů vrat, rolet a stínicích zařízení, jakož i všech přístrojů, které nejsou používány v roletových a stínicích aplikacích v běžném smyslu, jako jsou např. protipožární zařízení, koupaliště, sportovní náčiní nebo jiná zařízení.

§ 11 Ručení za vady při zpracování zaslaných dílů
Výrobce při jakémkoliv zpracování zaslaných, popř. poskytnutých materiálů neručí za vady vzniklé následkem chování materiálu nebo z vad materiálu. Pokud se zaslané díly stanou z důvodu vad materiálu nebo jiných vad při zpracování, popř. montáži nepoužitelnými, musí být výrobci nahrazeny náklady vynaložené na zpracování nebo jinak vzniklé škody.

§ 12 Výhrada vlastnictví
Až do splnění všech pohledávek (včetně veškerých saldo pohledávek z kontokorentu), které výrobci z jakéhokoliv právního důvodu aktuálně nebo v budoucnosti náleží vůči objednávajícímu, budou výrobci poskytnuty následující jistiny, které na požádání podle své volby uvolní, pokud jejich hodnota trvale překročí hodnotu pohledávek o více než 10 %.

Zboží zůstává vlastnictvím výrobce. Zpracování nebo úprava probíhá vždy pro výrobce jako výrobce, avšak pro něj bez závazku. Pokud (spolu)vlastnictví výrobce zanikne následkem spojení, je již nyní sjednáváno, že (spolu)vlastnictví objednávajícího na vlastní věci přechází na výrobce v poměrné části hodnoty (účetní hodnota). Objednávající uchovává (spolu)vlastnictví výrobce bezplatně. Zboží, ke kterému výrobci náleží (spolu)vlastnictví, je v následujícím textu označováno jako zboží s výhradou vlastnictví.

Pokud není objednávající v prodlení, je oprávněn zboží s výhradou vlastnictví zpracovávat a prodávat v řádném obchodním styku. Zástavy zboží nebo poskytnutí zajištění nejsou přípustné. Pohledávky (včetně veškerých saldo pohledávek z kontokorentu) s ohledem na zboží s výhradou vlastnictví, vznikající z přeprodeje nebo z jiného právního důvodu (pojištění, nedovolená manipulace), postupuje objednávající již nyní z důvodu zajištění v plném rozsahu výrobci. Výrobce jej odvolatelně zmocňuje k tomu, aby pohledávky odstoupené výrobci inkasoval na jeho účet vlastním jménem. Toto zmocnění k inkasování může být odvoláno pouze tehdy, pokud objednávající řádně nedostojí svým platebním závazkům. V případě přístupu třetích stran ke zboží s výhradou vlastnictví, zvláště v případě konfiskace, objednávající upozorní na vlastnictví výrobce a neprodleně ho informuje, aby výrobce mohl svá vlastnická práva prosadit. Pokud není třetí strana schopná nahradit výrobci soudní či mimosoudní náklady vzniklé v této souvislosti, ručí za náhradu objednávající. V případě chování objednávajícího v rozporu se smlouvou – zvláště pak v případě prodlení s platbou – je výrobce oprávněn požadovat vydání zboží s výhradou vlastnictví nebo případně postoupení nároků objednávajícího na vydání vůči třetím stranám. Převzetí zpět, jakož i konfiskace zboží s výhradou vlastnictví výrobcem neznamená odstoupení od smlouvy.

§ 13 Platba
Faktury výrobce jsou, není-li uvedeno jinak, splatné 30 dní od data vystavení faktury, a to bez skonta. V případě platby do 10 dní od data vystavení faktury poskytuje výrobce objednávajícímu skonto 2 %. V případě dodávky do zahraničí je výrobce oprávněn vyžadovat od objednávajícího za účelem zajištění svých pohledávek předání časově neomezené, samostatně ručící záruky jedné z německých bank ve výši hodnoty objednaného zboží. V případě dílčích dodávek nebo dílčích výkonů je výrobce oprávněn vyfakturovat již provedené výkony. Pokud objednávající při dílčích dodávkách nebo dílčích výkonech nedodrží včas svoji platební povinnost ohledně dílčí dodávky či dílčího výkonu, je výrobce oprávněn zadržet další dílčí dodávky či dílčí výkony, nebo další dílčí dodávky dodat výhradně na dobírku na náklady objednávajícího. Má-li výrobce oprávněné pochybnosti o bonitě objednávajícího, nebo pokud se tento při předchozí dodávce, popř. dílčí dodávce opozdil s platbou, je výrobce oprávněn další dodávky, popř. dílčí dodávky dodat výhradně na dobírku na náklady objednávajícího. Zadržení platby nebo vzájemný zápočet s pohledávkami výrobce je vyloučen, ledaže by se jednalo o stanovené, nepopíratelné nebo uznané vzájemné nároky s právní platností. Pokud se objednávající dostane do prodlení s platbou, je výrobce oprávněn počínaje příslušným okamžikem požadovat jakožto náhradu škody úroky o 10 % vyšší, než je aktuální základní úroková sazba Evropské centrální banky. Pokud objednávající prokáže nižší zatížení, je třeba úroky stanovit v nižší výši. Prokázání vyšší škody ze strany výrobce je přípustné.

§ 14 Rozhodné právo, soudní příslušnost, částečná neplatnost
Pro tyto prodejní podmínky a právní vztahy mezi výrobcem a objednávajícím obecně platí právo Spolkové republiky Německa. Ustanovení obchodního práva OSN se nepoužívají. Je-li objednávající podnikatelským subjektem zapsaným v obchodním registru ve smyslu německého obchodního zákoníku právnickou osobou veřejného práva nebo veřejnoprávního fondu, je výhradním místem soudu pro veškeré ze smluvního poměru bezprostředně nebo nepřímo vznikající spory sídlo výrobce. To samé platí, pokud objednávající nemá obecné místo soudní příslušnosti v Německu, nebo jeho bydliště či místo, kde se obvykle zdržuje, nejsou v okamžiku vznesení žaloby známé. Pokud by jedno z ustanovení těchto všeobecných prodejních podmínek nebo ustanovení v rámci ostatních ujednání bylo nebo se stalo neúčinným, není tím dotčena účinnost všech ostatních ustanovení nebo ujednání. Zcela či částečně neúčinné ustanovení je v takovém případě nutno nahradit ustanovením účinným, jehož hospodářský výsledek se co možná nejvíce bude blížit neúčinnému ustanovení.

Stav: 1. 1. 2012