Teaser Bild für CentralControl

Manuální update
Komfort nezná hranic

Se kterými dalšími produkty je centrála BECKER CC51 kompatibilní?

Systém B-Tronic spočívá na progresivních standardech automatizace domu pomocí dálkového ovládání, které se osvědčily léty na trhu. Existuje celá řada produktů jiných výrobců, které jsou kompatibilní se systémem B-Tronic. Seznam kompatibilních produktů testovaných společností BECKER zobrazíte kliknutím na tento odkaz

Jeden nebo několik pohonů již nepojíždějí automaticky, poté co je centrála nastavila na možnost Ručně a zase zpět na Automaticky.

Automatické povely k jízdě odeslané z ručních vysílačů s pamětí (Centronic nebo B-Tronic) může centrála nastavit na možnost Ručně, ale ne zpět na Automaticky. Abyste předešli případným problémům, uvádíme dva návrhy řešení:

  • je-li k dispozici centrála v instalaci, měly by být časové povely regulovány funkcí časového spínání centrály.
  • Změnou nastavení z možnosti Ručně na Automaticky lze u příslušných pohonů čas paměti opět aktivovat i na ručním vysílači.

Naprogramování přijímače se nezdařilo.

Možná příčina: Přijímač není v dosahu 

Řešení: Snižte vzdálenost od přijímače nebo použijte opakovač.

Možná příčina: Přijímač nebyl správně, podle návodu k přijímači, uveden do programovacího režimu.
Řešení: Při novém programování přijímač uveďte správně do programovacího režimu. Viz návod k obsluze příslušného přijímače.

Možná příčina: Při programování nebyl zvolen správný typ přijímače (KNX/Centronic)
Řešení: Při novém programování vyberte správný typ přijímače.

Možná příčina: Při programování nebyl zvolen správný typ zařízení (trubkový pohon, spínací aktor, stmívací aktor atd.)
Řešení: Při novém programování vyberte správný typ zařízení.

Možná příčina: Paměť přijímače je plná.

Spínání/pojezd přijímačů nefunguje.

Možná příčina: Přijímač není napájen
Řešení: Zkontrolujte připojení k síti.

Možná příčina: Přijímač není správně naprogramován
Řešení: Přijímač znovu naprogramujte.

Možná příčina: Přijímač není v dosahu
Řešení: Snižte vzdálenost od přijímače nebo použijte opakovač.

Co je „režim opakovače“ a v jakých případech je vhodné ho aktivovat?

Pohony rolet B-Tronic B1 od společnosti Becker lze uvést do „režimu opakovače“. „Režim opakovače“ slouží k tomu, aby byl navzdory špatnému příjmu zaručen bezpečný provoz všech dálkově ovládaných komponent. Je-li u pohonu aktivován „režim opakovače“, odesílá dále všechny povely, které obdrží prostřednictvím dálkového ovládání. To probíhá nezávisle na tom, zda je pohon sám adresátem příslušného povelu či nikoli. Tak mohou být dosaženy přijímače, které se nacházejí mimo dosah, prostřednictvím selektivního použití „režimu opakovače“ v nejbližším pohonu.

Podle čeho poznám, že se motor nachází v „režimu opakovače“?

Zjišťování, zda se pohon nachází v „režimu opakovače“, může probíhat pouze v „režimu Master“. Přesný postup je popsán v návodu k obsluze příslušného přístroje.

Musí pohon, který funguje jako opakovač, být sám naprogramován ve všech ručních vysílačích, které má „opakovat“?

Ne – pohon, který má fungovat jako opakovač, může být libovolný pohon B-Tronic. Zda je nebo není naprogramován v příslušném vysílači, přitom nehraje žádnou roli.

Jednotlivé přijímače nereagují při aktivaci časového povelu nebo scénáře.

Problém se týká vždy stejného přijímače: Zkontrolujte, zda se příslušný přijímač nachází v dosahu rádiového signálu, zda je připojený k elektrické síti a správně naprogramovaný.

Problém se týká různých přijímačů: Pro zajištění správného provádění časových povelů nebo scénářů, v nichž je zapojeno více přijímačů stejného typu (například více roletových pohonů), vytvořte pro přijímače stejného typu společnou skupinu. Tu pak můžete přiřadit k časovému povelu, popř. scénáři. Tímto opatřením je zaručeno, že přijímače obdrží pokyny k jízdě nebo spínací povely společně.

Nejsou zobrazovány údaje o počasí

Možná příčina: Systém B-Tronic CentralControl není připojen k síti a internetu.
Řešení: Vytvořte spojení se sítí a s internetem. Viz návody k obsluze --> Nastavení --> Nastavení sítě

Možná příčina: Nebylo uvedeno žádné místo pro zobrazení počasí
Řešení: Zvolte místo, pro které chcete zobrazovat počasí. Viz návody k obsluze --> Nastavení --> Místo pro zobrazení počasí

Rádio nefunguje

Možná příčina: Systém B-Tronic CentralControl není připojen k síti a internetu.
Řešení: Vytvořte spojení se sítí a s internetem. Viz návody k obsluze --> Nastavení --> Nastavení sítě

Možná příčina: Hlasitost je na stupni 0
Řešení: Zvyšte hlasitost

Možná příčina: Rychlost připojení k internetu (šířka pásma) není dostačující.
Řešení: - - -

Čas a datum se nenastavují samočinně

Možná příčina: Systém B-Tronic CentralControl není připojen k síti a internetu.
Řešení: Vytvořte spojení se sítí a s internetem. Viz návody k obsluze --> Nastavení sítě

Možná příčina: Automatické porovnání času není aktivováno.
Řešení: Aktivujte automatické porovnání času. Viz návody k obsluze --> Nastavení --> Čas a datum

Co je skupina a jaký má pro mě význam?

„Skupina“ je určité množství přijímačů, které byly sdruženy na jednom kanálu vysílače. Všechny přijímače dané skupiny přitom reagují na signály vysílače společně.
Důležité je respektovat, že do skupiny se mohou sdružovat vždy jen přijímače stejného druhu – tedy například pohony rolet nebo spínací přijímače. Jednokanálový ruční vysílač může skupiny rovněž ovládat, ale pouze jednu skupinu na jeden ruční vysílač. Ke zpětné vazbě (pozitivní/negativní) dochází teprve tehdy, když poslední člen skupiny vydal stavové hlášení.

Co je scénář a jaký má pro mě význam?

V jednom scénáři je sdruženo více přijímačů. Všechny přijímače jednoho scénáře reagují společně na povely ke spuštění nebo zastavení scénáře. Zařízení, která jsou sdružena do jednoho scénáře, nemusí sestávat z přijímačů stejného druhu, jako tomu je u skupiny, a mohou předem najíždět do individuálně stanovených poloh popř. přijímat stavy zapojení.
Ke zpětné vazbě (pozitivní/negativní) dochází teprve tehdy, když poslední člen scénáře vydal stavové hlášení.

Co znamená „citlivé rozpoznání překážky“?

Pohony Becker C PROF jsou vždy vybaveny možností citlivého rozpoznání překážky. Najede-li roleta při provozu na překážku, je to velmi citlivě detekováno. Pohon se okamžitě zastaví a pohne se o několik centimetrů opačným směrem, aby se předmět v oblasti pojezdu nepoškodil.

Je možné současné nastavení mezipoloh?

Je-li na jeden kanál naprogramováno několik pohonů, je tento krok při nastavení nebo vymazání mezipolohy vždy platný pro všechny pohony zvoleného kanálu.

Je možné současné pojíždění/spínání několika pohonů/přijímačů?

Současné aktivování více pohonů, popř. přijímačů je možné pomocí skupiny nebo scénáře.

Lze na jeden kanál naprogramovat přijímače různého druhu?

Na jeden kanál a tedy do jedné skupiny lze naprogramovat vždy jen přijímače stejného druhu – tedy např. pohony rolet nebo spínací přijímače. Volba prvního naprogramovaného přijímače určuje provozní režim. Pokud ovšem chcete sdružovat přijímače různého druhu, je dobrou alternativou funkce scénáře.

Kolik přijímačů mohu naprogramovat do jedné centrály?

Počet přijímačů, které lze naprogramovat do jednoho vysílače, závisí na typu vysílače. Do jednoho systému CentralControl můžete naprogramovat až 200 přijímačů B-Tronic a navíc až 45 přijímačů Centronic.

Mohu naprogramovat více pohonů zároveň jako u systému Centronic?

Ne, u systému B-Tronic/KNX to není možné. Protože pohony úspěšné naprogramování vždy zpětně potvrzují na ručním vysílači, lze současně naprogramovat vždy jen jeden motor.

Upevnění centrály na stěnu

Centrálu můžete upevnit na stěnu pomocí šroubů, které jsou součástí dodávky. Pomocí výklopných patek můžete centrálu použít také jako stacionární přístroj. Centrálu postavte, popř. upevněte na suché místo, které není trvale vystaveno přímému slunečnímu záření.

Co je funkce Astro a jaký má pro mě význam?

 

Systém B-Tronic CentralControl ovládá pomocí funkce Astro Vaši automatizaci domu na přání v závislosti na vypočítaném času východu a západu slunce.

Každým spínacím hodinám můžete přiřadit jednu ze dvou variant funkce Astro:
– Astro ráno – závisí na východu slunce
– Astro večer – závisí na západu slunce

Pro každou z obou variant jsou k dispozici ještě dvě další možnosti nastavení, které jsou blíže vysvětleny v Návodu k montáži a obsluze.

Mohu ovládat automatizaci domu B-Tronic pomocí smartphonu, tabletu nebo počítače z domácí sítě?

Ovládání automatizace domu B-Tronic pomocí smartphonu, tabletu nebo počítače z domácí sítě je možné. Bližší informace najdete v Návodu k montáži a obsluze.

Mohu automatizaci domu B-Tronic ovládat i na cestách pomocí smartphonu, tabletu nebo počítače s přístupem k internetu?

Automatizaci domu B-Tronic můžete ovládat i na cestách pomocí smartphonu, tabletu nebo počítače s přístupem k internetu. Bližší informace najdete v Návodu k montáži a obsluze.

Pro které funkce je nezbytný přístup k síti a/nebo internetu?

I bez zapojení do sítě jsou Vám samozřejmě k dispozici kompletní funkce automatizace domácnosti poskytované centrálou B-Tronic CentralControl. Některé přídavné funkce a možnosti přístupu jsou však možné pouze s přístupem na síť resp. na internet. Přesný popis najdete v Návodu k montáži a obsluze.

Jak zjistím adresy MAC pro připojení centrály k síti LAN a WLAN?

Příslušné údaje jsou uvedeny na stránce Systémové informace. Přesný popis najdete v Návodu k montáži a obsluze.

Bezpečnost sítě WLAN

Aby byla zajištěna bezpečnost přenosu WLAN, používá se u systému B-Tronic CentralControl metoda šifrování WPA/WPA2. Mnohem méně bezpečná metoda WEP není podporována.

Online aktualizace centrály?

Online aktualizace systému CentralControl od společnosti Becker a přidání dalších funkcí (pokud jsou k dispozici) je kdykoli možné prostřednictvím internetu. Přesný popis najdete v Návodu k montáži a obsluze.

Spojení se sítí WLAN se nezdařilo.

Ujistěte se, že jste přístupové údaje k síti WLAN zadali správně a že se nacházíte v dosahu příslušného přístupového bodu. Pamatujte, že šifrování WEP nebo nešifrované bezdrátové sítě nejsou z bezpečnostních důvodů podporovány. Pokud má Váš přístupový bod aktivovaný filtr MAC, zadejte adresu MAC své centrály do příslušného seznamu výjimek. Adresu MAC své centrály najdete v systémových informacích. Přesný popis najdete v Návodu k montáži a obsluze.

Nezobrazuje se žádný přihlašovací kód.

Ujistěte se, že je Vaše centrála připojená k internetu. Pamatujte, že každé centrále může být přiřazen pouze jeden jediný účet pro přístup k bráně Becker.

Pod systémovými informacemi není uvedena žádná IP adresa.

Vaše centrála není spojena s Vaší sítí. Ujistěte se, že je Vaše připojení k síti WLAN nebo Ethernet správně nakonfigurované. Přesný popis najdete v Návodu k montáži a obsluze.

Po novém spuštění systému CentralControl již nefunguje odkaz pro přístup uložený na externím přístroji.

Abyste měli k systému CentralControl kdykoli rychlý přístup, můžete pomocí IP adresy vyvolanou stránku uložit jako oblíbenou nebo ji uložit na plochu svého přístroje. Aby bylo zajištěno, že CentralControl po každém novém spuštění nepoužije jinou IP adresu, měla by být systému CentralControl přidělena pevná IP adresa. Nezbytná nastavení pro systém CentralControl najdete v části „Síťová nastavení“. Přesný popis najdete v Návodu k montáži a obsluze.

Které pohony jsou k dostání pro systém B-Tronic

Pro systém B-Tronic jsou k dispozici různé pohony typu B03 od společnosti BECKER. Pro bližší informace klikněte na tento odkaz.

Pokud se rozhodnu pro systém B-Tronic, budu závislý na společnosti BECKER?

Systém B-Tronic spočívá na progresivních standardech automatizace domu pomocí dálkového ovládání, které se osvědčily léty na trhu. Existuje celá řada produktů jiných výrobců, které jsou kompatibilní se systémem B-Tronic. Seznam kompatibilních produktů testovaných společností BECKER zobrazíte kliknutím na tento odkaz.

Jsou budoucí aktualizace softwaru bezplatné?

Aktualizace softwaru jsou centrálou CC51 automaticky stahovány a po schválení instalovány. Pro uživatele tím nevznikají žádné náklady.

Lze softwarově-technicky aktualizovat také pohony B-Tronic prostřednictvím centrály?

Aktualizace softwaru jsou možné výhradně pro centrálu. Přístroje, které jsou k ní připojeny, jako pohony, spínače, stmívače, zásuvky a ruční vysílače, nelze softwarově-technicky aktualizovat.

Lze centrálu CC51 zapustit do stěny?

Ne, montáž do stěny není přípustná kvůli nezbytnému odvodu tepla, které vzniká při provozu elektrických přístrojů.

Čištění ručního vysílače a centrály

K čištění používejte výhradně vlhký hadřík. Na plastový povrch nepoužívejte čisticí prostředky, protože by mohly poškodit povrch.

Regulace hlasitosti Audio Line Out (konektor jack 3,5 mm) nefunguje

Regulace hlasitosti centrály se týká výhradně interního reproduktoru. Hlasitost regulujte prostřednictvím daných možností připojeného přístroje.