Teaserbild für den Kontakt

Tillsammans är det enklare att nå ditt mål
Snabb hjälp om dina frågor

Företagsfakta

BECKER-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 2-4
D-35764 Sinn
Germany

Telefon: +49 (0) 2772 / 507-0
E-Mail: info@becker-antriebe.com

Managing Directors:
Jürgen Timm

VAT ID. Nr. DE 811177977
Wetzlar Local Court HRB 4004
WEEE reg. no. DE 66881014
UBA reg. no. 21006250

Strategy, Conception and Programming

PSV MARKETING GMBH
Martinshardt 5
57074 Siegen

www.psv-marketing.de

Ansvarsfriskrivning

Sekretesspolicy
1. Översikt över dataskydd
Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår hemsida. Personuppgifter är alla data som personligen identifierar dig. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår sekretesspolicy nedanför denna text.

Datainsamling på vår hemsida
Vem ansvarar för insamling av personuppgifter på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Dess kontaktuppgifter finns i Företagsfakta på denna webbplats.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Dina uppgifter samlas delvis in genom att du meddelar oss dessa. Detta kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.
Övriga uppgifter samlas automatiskt via våra IT-system när du besöker webbplatsen. Det är framför allt tekniska uppgifter (till exempel webbläsare, operativsystem eller tid för sidförfrågan). Insamling av dessa data sker automatiskt så snart du går in på vår hemsida.

För vilka ändamål använder vi dina uppgifter?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa ett felfritt tillhandahållande av webbplatsen. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du i samband med behandlingen av dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst att få kostnadsfri information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Dessutom har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Om du har frågor om detta eller ytterligare frågor om ämnet dataskydd, kan du när som helst kontakta oss på adressen som anges i Företagsfakta. Dessutom har du rätten att lämna in klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta händer främst med cookies och med så kallade analysprogram. Analysen av ditt surfbeteende är vanligtvis anonym; surfbeteende kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan göra invändningar mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Detaljerad information finns i följande sekretesspolicy.

Du kan göra invändningar mot denna analys. Vi informerar dig om möjligheterna till invändning i denna sekretesspolicy.

2. Allmän information och obligatorisk information
Dataskydd

Operatörerna av dessa sidor har med stort allvar åtagit sig att skydda dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de rättsliga bestämmelserna om dataskydd och denna integritetspolicy.
Om du använder denna webbplats kommer olika personuppgifter att samlas in. Personuppgifter är alla data som personligen identifierar dig. Denna sekretesspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem för. Den förklarar också hur och för vilket ändamål detta händer.

Vi vill uppmärksamma på att dataöverföring via internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha brister när det gäller säkerhet. Ett komplett skydd av data mot obehörig åtkomst av tredje part är omöjlig.

Dataskyddsansvarig
Ansvarig för insamling av personuppgifter på denna webbplats är:

Becker-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 2-4
35764 Sinn

Telefon: +49 (0) 2772 / 507-0
Email: info@becker-antriebe.com

Ansvarigt organ är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om syften och sättet att behandla personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser osv.).

Återkallande av ditt samtycke till behandling av personuppgifter

Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett befintligt samtycke. Ett informellt meddelande via e-post till oss är tillräckligt. Lagligheten av databehandling som har utförts till återkallandet förblir oförändrad genom återkallandet.

Rätten att inge klagomål till behörig tillsynsmyndighet

Vid överträdelser av dataskyddslagstiftningen har den berörda personen rätt att inge klagomål till behörig tillsynsmyndighet. Den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor är den personuppgiftsansvarige i det land där vårt företag har sitt säte. En lista av personuppgiftsansvariga samt deras kontaktinformation finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att vi lämnar alla personuppgifter som vi behandlar automatiserade på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal, i ett vanligen använt och maskinläsbart format, antingen till dig eller till tredje part. Om du begär direkt överföring av uppgifter till en annan ansvarig person, kommer detta endast att göras i den mån det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering

Denna webbplats använder SSL eller TLS-kryptering, av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel ordrar eller förfrågningar som du skickar till oss som en webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adresslinjen i webbläsaren ändras från "http: //" till "https: //" och låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan inte de uppgifter som du skickar till oss läsas av tredje part.

Information, blockering, radering

Du har rätt att, inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser, begära information om huruvida vi har personuppgifter lagrade om dig, deras ursprung och mottagare samt syftet med databehandling och, i förekommande fall, en rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. Om du har frågor om detta eller ytterligare frågor om ämnet personuppgifter, kan du när som helst kontakta oss på adressen som anges i Företagsfakta.

Invändning mot reklam via e-post

Användningen av kontaktinformation som publiceras på grund av vår skyldighet att tillhandahålla ett Impressum (Företagsfakta) för att skicka oönskad reklam och informationsmaterial motsägs härmed. Webbplatsens operatörer förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad överföring av reklaminformation, till exempel via spam-e-post.

3. Datasäkerhetsansvarig
Lagstadgad dataskyddsansvarig
Vi har utsett en dataskyddsansvarig på vårt företag.

RPA Datenschutz + Compliance GmbH
representerat av Henning Koch och Ilja Borchers
Hauser Gasse 19b
35578 Wetzlar

Telefon: 06441/67100-0
Email: datenschutz@becker-antriebe.com

4. Datainsamling på vår hemsida
Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inte virus. Cookies används för att göra våra erbjudanden mer användarvänliga, effektiva och säkrare. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta av de cookies som används av oss är så kallade ”sessionscookies”. De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies finns kvar på enhetens minne tills du tar bort dem. Dessa cookies tillåter oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker oss.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om lagring av cookies och tillåter endast cookies i enskilda fall, utesluter lagring av cookies för vissa fall eller principiellt, och aktiverar automatisk borttagning av cookies när du stänger webbläsaren. Vid avaktivering av cookies, kan funktionaliteten hos denna webbplats begränsas.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (t.ex. kundvagnen) lagras på grundval av artikel 6.1 f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse för lagring av cookies för tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. I den mån cookies (t.ex. cookies för att analysera ditt surfingbeteende) lagras, behandlas dessa separat i denna sekretesspolicy.

Besök på vår webbplats

När du besöker vår webbplats skickar den så kallade webbläsaren som används på din enhet automatiskt information till servern på vår hemsida. Följande data samlas in utan ditt ingripande och lagras tills automatiserad radering:

• IP-adress av den begärande datorn
• Datum och tid för åtkomst
• använd webbläsare och, om tillämpligt, operativsystemet på din dator samt namnet på din operatör
• Överförd datamängd
• Meddelande om lyckad hämtning

Data lagras också i loggfilerna i vårt system. En lagring av dessa data tillsammans med andra personuppgifter från användaren sker inte.

Tillfällig lagring av ovan nämnda uppgifter genom systemet är nödvändig för att vår webbplats ska kunna visas på användarens dator samt för att säkerställa dess optimala funktion och för att garantera säkerheten av de informationstekniska systemen.

Ovannämnd datainsamling sker på grundval av artikel 6.1 f GDPR. I enlighet med artikel 6.1 f GDPR är behandling av personuppgifter för ändamål som rör berättigade intressen tillåten, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter. Vårt berättigade intresse ligger i säkert tillhandahållande och funktion av vår hemsida.

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för insamlingens syfte. Detta är fallet efter 7 dagar när det gäller lagring av data i loggfilerna.

Insamling av personuppgifter för att tillhandahålla webbplatsen och lagring av personuppgifter i loggfiler är obligatorisk för funktionen av denna webbplats. Därför finns det ingen möjlighet för användaren att göra invändningar.

Förutom till vår webbplatsoperatör och hostingleverantör kommer vi inte att överföra dina uppgifter till tredje part. Dessutom vidtar vi lämpliga åtgärder och regelbundna kontroller för att säkerställa att uppgifterna vi samlar inte kan ses eller hämtas av utomstående parter.

Kontaktformulär

Om du skickar oss förfrågningar via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du lämnat där, att lagras för att behandla din förfrågning och för uppföljningsfrågor. Vi delar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av uppgifterna i kontaktformuläret utförs därför uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Ett informellt meddelande via e-post till oss är tillräckligt. Lagligheten av databehandling som har utförts till återkallandet förblir oförändrad genom återkallandet.

De uppgifter du lämnar i kontaktformuläret förblir hos oss tills du ber oss att radera dem, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet för datalagring faller bort (till exempel efter att din förfrågan har behandlats). Tvingande lagstiftning - särskilt lagringsfrister - förblir opåverkade.

Registrering på denna webbplats

Du kan registrera dig på vår webbplats för att använda ytterligare funktioner på webbplatsen. Vi använder endast de uppgifter som angivits för användning av respektive erbjudande eller tjänst som du har registrerat dig för. Den obligatoriska information som begärs vid registrering måste lämnas fullständigt. Annars kommer vi att neka registreringen.

För viktiga ändringar, till exempel erbjudandets omfattning eller tekniska ändringar, använder vi den e-postadress som anges vid registrering för att informera dig på detta sätt.

Behandlingen av de uppgifter som samlas in under registrering sker på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a DSGVO). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Ett informellt meddelande via e-post till oss är tillräckligt. Lagligheten av databehandling som har utförts förblir oförändrad genom återkallandet.

De uppgifter som samlas in under registrering sparas av oss så länge du är registrerad på vår hemsida och kommer sedan att raderas. Lagstadgade lagringsfrister förblir opåverkade.

5. Analysverktyg och reklam
Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner av webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade "cookies". Detta är textfiler som lagras på din dator och som tillåter en analys av din användning av webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Lagringen av Google Analytics-cookies sker på grundval av artikel 6.1 f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse att analysera användarbeteendet för att optimera både sin webbplats och dess reklam.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat funktionen IP-anonymisering på denna webbplats. Detta innebär att din IP-adress inom medlemsstaterna i Europeiska Unionen eller av andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet förkortas innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbplatsen och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som överförs från din webbläsare inom ramen av Google Analytics kommer inte att samordnas med andra data från Google.

Webbläsare insticksmodul

Du kan förhindra användningen av cookies genom att anpassa din webbläsare; vi påpekar dock att du då eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Dessutom kan du förhindra att Google samlar in de data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt bearbetningen av dessa uppgifter av Google genom att ladda ner en insticksmodul som finns tillgänglig på följande länk och installera den i din webbläsare: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Invändningar mot datainsamling

Du kan förhindra att dina personuppgifter samlas in av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En Opt-Out-cookie installeras som förhindrar datainsamling vid framtida besök av denna webbplats: Inaktivera Google Analytics.

Mer information om hur användardata hanteras i Google Analytics finns i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv.

Behandling av beställningsdata

Vi har ingått ett avtal om behandling av beställningsdata med Google och tillämpar fullt ut de strikta kraven från de tyska dataskyddsmyndigheterna vid användning av Google Analytics.

Demografirapporter i Google Analytics

Denna webbplats använder funktionen demografirapport i Google Analytics. Denna möjliggör att upprätta rapporter som innehåller information om besökarnas ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter kommer från intressebaserad annonsering från Google och besökaruppgifter från tredje part. Dessa data kan inte tilldelas en viss person. Du kan när som helst inaktivera denna funktion genom annonsinställningarna i ditt Google-konto, eller i allmänhet förbjuda insamling av dina personuppgifter genom Google Analytics enligt beskrivningarna i avsnitt "Invändningar mot datainsamling".

Google Analytics Remarketing

Våra webbplatser använder funktionerna i Google Analytics Remarketing i kombination med funktionerna i Google AdWords och DoubleClick. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Med denna funktion kan Google Analytics Remarketing målgrupperna kopplas till funktionerna i Google AdWords och Google DoubleClick på flera enheter. På detta sätt kan intressebaserad, personligt anpassad reklam, som har anpassats på grundval av ditt tidigare användnings- och surfbeteende på en enhet (t.ex. mobiltelefon) också visas på en annan av dina slutenheter (t.ex. surfplatta eller dator).

Om du har gett ditt samtycke kommer Google för detta ändamål att länka din webb- och app-webbhistorik med ditt Google-konto. På detta sätt kan samma personliga reklammeddelanden kopplas till alla enheter med vilka du loggar in på ditt Google-konto.

För att stödja denna funktion, spårar Google Analytics Google-autentiserade ID för personer som tillfälligt är länkade till våra Google Analytics-data, för att definiera målgrupper för enhetsöverskridande reklam och att skapa denna.

Du har rätt att göra invändningar mot Remarketing/Targeting på flera enheter, genom att inaktivera personligt anpassad reklam i ditt Google-konto på denna länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

En sammanfattning av de uppgifter som registrerats i ditt Google-konto utförs uteslutande på grundval av ditt samtycke, som du kan ge eller återkalla på Google (artikel 6.1 a GDPR). För datainsamling som inte sammanlänkas i ditt Google-konto (t.ex. eftersom du inte har ett Google-konto eller har invänt mot sammanlänkning) sker insamling av personuppgifter enligt artikel 6.1.f GDPR. Vårt berättigade intresse beror på att webbplatsoperatören har ett intresse i den anonyma analysen av besökare på webbplatsen i reklamsyfte.

Mer information och sekretesspolicy finns i Googles sekretesspolicy på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv.

6. Nyhetsbrev
Nyhetsbrev uppgifter

Om du vill få det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress och information från dig, som gör det möjligt för oss att verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du godkänner att få nyhetsbrevet. Ytterligare uppgifter samlas inte in eller endast på frivillig basis. Vi använder denna information uteslutande för leverans av den begärda informationen och lämnar den inte vidare till tredje part.

Behandlingen av uppgifterna i nyhetsbrev registreringsformuläret utförs uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a GDPR). Det beviljade samtycket till lagring av personuppgifter, e-postadressen och deras användning för att skicka nyhetsbrevet kan återkallas när som helst, till exempel via länken "unsubscribe" i nyhetsbrevet. Lagligheten av databehandling som har utförts förblir oförändrad genom återkallandet.

De uppgifter som vi har registrerat för utskick av nyhetsbrevet, lagras tills du avbeställer nyhetsbrevet och kommer att raderas efter din avbeställning. Data som har lagrats hos oss för andra ändamål (t.ex. e-postadresser för medlemsområdet) förblir opåverkade.

7. Insticksmoduler och verktyg
Google Maps

Den här webbplatsen använder kartläggningstjänsten Google Maps via ett API. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För att använda funktionerna i Google maps, är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till och lagras på en Google-server i USA. Leverantören av denna webbplats kan inte påverka denna dataöverföring.

Användningen av Google Maps görs i syfte av en attraktiv presentation av våra onlineerbjudanden och en lätt identifieringsmöjlighet av de platser som anges av oss på webbplatsen. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 f GDPR.

Mer information om hur användardata hanteras finns i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=de.