Sekretesspolicy

1. Översikt över dataskydd

Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla data som kan identifiera dig som person. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår sekretesspolicy nedanför denna text.

Datainsamling på denna webbplats

Vem ansvarar för insamling av personuppgifter på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Denna persons kontaktuppgifter finns i avsnittet ”Dataskyddsansvarig” i denna sekretesspolicy.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Dina uppgifter samlas delvis in genom att du meddelar oss dem. Detta kan till exempel handla om uppgifter som du skriver in i ett kontaktformulär.

Övriga uppgifter samlas in av våra IT-system, automatiskt eller enligt ditt medgivande när du besöker webbplatsen. Dessa är framför allt tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem och tidpunkt för sidanrop). Sådana data samlas in automatiskt när du besöker denna webbplats.

För vilka ändamål använder vi dina uppgifter?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att vår webbplats tillhandahålls felfritt. Andra uppgifter kan användas för att analysera hur du använder webbplatsen.

Vilka rättigheter har du i samband med behandlingen av dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst och kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Dessutom har du rätt att begära att personuppgifterna rättas eller raderas. Om du har gett ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du återkalla detta samtycke när som helst i framtiden. Dessutom har du under vissa omständigheter rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Vidare har du rätt att inge klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Om du har frågor om detta eller ytterligare frågor om ämnet dataskydd kan du kontakta oss när som helst.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker denna webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta sker i första hand med så kallade analysprogram.

Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande sekretesspolicy.

2. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av denna webbplats har med stort engagemang åtagit sig att skydda dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de rättsliga bestämmelserna om dataskydd och denna sekretesspolicy.

Om du använder denna webbplats kommer olika personuppgifter att samlas in. Personuppgifter är data som kan identifiera dig som person. Denna sekretesspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem för. Den förklarar också hur och för vilket ändamål detta sker.

Vi vill understryka att dataöverföring via internet (t.ex. kommunikation via e-post) kan ha brister när det gäller säkerhet. Fullständigt skydd av data mot obehörig åtkomst från tredje part kan inte garanteras.

Dataskyddsansvarig

Dataskyddsansvarig för denna webbplats är:

Becker-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 2–4
D-35764 Sinn

Telefon: +49 (0) 2772 / 507-0
e-post: info@becker-antriebe.com

Dataskyddsansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om syften med och sättet att behandla personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser osv.).

Lagringstid

I den mån ingen mer specifik lagringsperiod har nämnts i denna sekretesspolicy kommer dina personuppgifter att lagras hos oss till dess att syftet med databehandlingen upphör att vara aktuellt. Om du gör en legitim begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling, kommer dina uppgifter att raderas, såvida vi inte har andra berättigade skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. lagstadgad arkiveringsplikt enligt skatte- eller handelslagar). I sistnämnda fall sker raderingen efter att dessa skäl har upphört att gälla.

Dataskyddsombud

Vi har utsett ett dataskyddsombud på vårt företag.

RPA Datenschutz + Compliance GmbH
representerat av Henning Koch och Ilja Borchers
Hauser Gasse 19b
35578 Wetzlar

Telefon: 06441/67100-0
E-post: datenschutz@becker-antriebe.com

Information om överföring av uppgifter till USA och andra tredjeländer

Vi använder bland annat verktyg från företag baserade i USA eller andra tredjeländer som inte är dataskyddsrättsligt säkra. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till och behandlas i dessa tredjeländer. Vi vill påpeka att det i dessa länder inte går att garantera en dataskyddsnivå som är jämförbar med den som gäller inom EU. Till exempel är USA-baserade företag skyldiga att överlämna personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som registrerad kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. säkerhetstjänster) behandlar, utvärderar och permanent lagrar dina uppgifter på USA-baserade servrar för övervakningsändamål. Vi har inget inflytande över sådan behandling.

Återkallande av ditt samtycke till behandling av personuppgifter

Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett givet samtycke. Lagligheten hos databehandling som har utförts fram till återkallandet påverkas inte av återkallandet.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall och mot direktmarknadsföring (art. 21 GDPR)

OM DATABEHANDLINGEN BASERAS PÅ ART. 6.1 (E ELLER F) GDPR HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST GÖRA INVÄNDNINGAR MOT BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN SPECIFIKA SITUATION. DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING BASERAD PÅ EN AV DESSA BESTÄMMELSER. VILKEN RÄTTSLIG GRUND SOM BEHANDLINGEN BASERAS PÅ ANGES I DENNA SEKRETESSPOLICY. OM DU INVÄNDER KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER SÅVIDA VI INTE KAN PÅVISA TVINGANDE BERÄTTIGADE SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR TILL ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21.1 GDPR).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKTMARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SOM AVSER DIG FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING, VILKET INKLUDERAR PROFILERING I DEN UTSTRÄCKNING SOM DENNA HAR ETT SAMBAND MED SÅDAN DIREKTMARKNADSFÖRING. OM DU INVÄNDER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKTMARKNADSFÖRING (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21.1 GDPR).

Rätt att inge klagomål till behörig tillsynsmyndighet

Vid överträdelser av dataskyddsförordningen har registrerade rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet, specifikt i den medlemsstat där den registrerade har sin vanliga vistelseort eller sin arbetsplats, eller där orten för den förmodade överträdelsen ligger. Rätt att inge klagomål föreligger utan att det påverkar tillämpningen av andra administrativa eller rättsliga rättsmedel.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att vi lämnar alla personuppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal, i ett vanligt förekommande och maskinläsbart format, antingen till dig eller till tredje part. Om du begär direkt överföring av uppgifter till en annan dataskyddsansvarig, kommer detta endast att göras i den mån det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering

Denna webbplats använder SSL eller TLS-kryptering, av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel ordrar eller förfrågningar som du skickar till oss i vår egenskap av webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från ”http://” till ”https://” och kompletteras med en låssymbol.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter som du skickar till oss inte läsas av tredje part.

Information, radering och rättelse

Du har rätt att, inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser, när som helst och kostnadsfritt begära information om huruvida vi har personuppgifter lagrade om dig, om deras ursprung och mottagare samt om syftet med databehandling. I förekommande fall har du även rätt till rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har frågor om detta eller andra frågor om personuppgifter kan du kontakta oss när som helst.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. I denna fråga kan du kontakta oss när som helst. Rätt till begränsning av behandling föreligger i följande fall:

  • Om du bestrider riktigheten hos dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi vanligtvis tid för att verifiera detta. Under den tid som undersökningen pågår har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter var/är olaglig kan du begära begränsning av behandlingen i stället för radering.
  • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i stället för radering.
  • Om du har gjort en invändning enligt art. 21.1 GDPR måste en avvägning göras mellan dina och våra intressen. Så länge det ännu inte är fastställt vems intressen som väger tyngst har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om behandlingen av dina personuppgifter har begränsats får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl som rör ett viktigt allmänintresse för Europeiska unionen eller för en medlemsstat.

Invändningar mot marknadsföringsmejl

Det är inte tillåtet att använda de kontaktuppgifter som publiceras i enlighet med impressumplikten för att skicka reklam och informationsmaterial som inte uttryckligen har begärts. Webbplatsens operatörer förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad överföring av reklaminformation, till exempel via massmejl.

Externa länkar

Vi använder externa länkar som bland annat hänvisar till webbplatser där databehandling i osäkra tredjeländer inte kan uteslutas. Dessa är igenkännbara som sådana. Att klicka på den externa länken medför att målwebbplatsen behandlar personuppgifter. Under alla omständigheter behandlas IP-adressen. Vid behov behandlas även webbläsartyp och -version, operativsystem, hänvisande URL, värdnamn för åtkomstdatorn och tidpunkt för serveranrop.

3. Datainsamling på denna webbplats

Cookies

Våra webbplatser använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som inte orsakar skador på din terminalenhet. De lagras på din terminalenhet, antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies). Sessionscookies raderas automatiskt efter ditt besök. Permanenta cookies lagras på din terminalenhet till dess att du själv tar bort dem eller att de automatiskt raderas av webbläsaren.

I vissa fall kan cookies från tredje part också lagras på din terminalenhet när du besöker vår webbplats (tredjepartscookies). Dessa gör det möjligt för oss eller dig att använda vissa tjänster från tredje part (t.ex. cookies för behandling av betalningstjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte skulle fungera utan dem (t.ex. kundvagnsfunktioner eller visning av videoklipp). Andra cookies används för att utvärdera användarnas beteende eller för att visa annonser.

Cookies som är nödvändiga för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen (nödvändiga cookies) eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du efterfrågar (funktionella cookies, t.ex. för kundvagnsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta besöksfrekvensen) lagras på grundval av art. 6.1 (f) GDPR, såvida inte annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra cookies för att på ett tekniskt felfritt och optimerat sätt tillhandahålla sina tjänster. Om samtycke till lagring av cookies har begärts, sker lagring av aktuella cookies uteslutande på grundval av detta samtycke (art. 6.1 (a) GDPR). Samtycket kan återkallas när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om lagring av cookies och så att du kan tillåta cookies endast i enskilda fall, utesluta lagring av cookies för vissa fall eller alltid eller aktivera automatisk borttagning av cookies när du stänger webbläsaren. Vid deaktivering av cookies kan funktionaliteten hos denna webbplats begränsas.

I den mån cookies från tredje part eller för analysändamål används kommer vi att informera dig separat inom ramen för denna sekretesspolicy och vid behov begära samtycke.

Samtycke med Cookiebot

Vår webbplats använder den medgivandeteknik som erbjuds av Cookiebot för att få ditt samtycke till lagring av vissa cookies på din terminalenhet eller till användning av viss teknik och för att dokumentera dessa i enlighet med vår sekretesspolicy. Leverantören av denna teknik är Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Köpenhamn, Danmark (”Cookiebot”).

När du besöker vår webbplats upprättas en anslutning till Cookiebots servrar för att få ditt samtycke och andra deklarationer om användningen av cookies. Cookiebot placerar sedan en cookie i din webbläsare för att kunna koppla samman det beviljade samtycket eller dess återkallande med dig. De uppgifter som samlas in på detta sätt lagras till dess att du begär att vi raderar dem eller ta bort själva cookien, eller till dess att syftet för vilket uppgifterna lagrades inte längre är aktuellt. Lagstadgade lagringsskyldigheter påverkas inte av detta.

Cookiebot används för att få det samtycke som krävs enligt lag för användning av cookies. Den rättsliga grunden för detta är art. 6.1 (c) GDPR.

Mer information om dataskydd finns på www.cookiebot.com/de/privacy-policy/.

Serverloggfiler

Leverantören av webbplatsen samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt skickar till oss. Denna information är:

  • Webbläsartyp och -version
  • Operativsystem som används
  • Hänvisande URL
  • Värdnamn för åtkomstdatorn
  • Tidpunkt för serveranrop
  • IP-adress

Dessa data samkörs inte med andra datakällor.

Dessa data samlas in på grundval av artikel 6.1 (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av tekniskt felfri presentation och optimering av sin webbplats – för detta ändamål måste serverloggfiler genereras.

Kontaktformulär

Om du skickar oss förfrågningar via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från kontaktformuläret, inklusive de kontaktdata du har skrivit in, att lagras för att behandla din förfrågan och för uppföljningsfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa data behandlas på grundval av artikel 6.1 (b) GDPR, under förutsättning att din begäran är relaterad till genomförandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförande av åtgärder innan avtal ingås. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av förfrågningar som riktas till oss (art. 6.1 (f) GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6.1 (a) GDPR) om detta har begärts.

De uppgifter du lämnar i kontaktformuläret förblir lagrade hos oss till dess att du begär att vi raderar dem, att du återkallar ditt samtycke till lagring eller att syftet för datalagring inte längre föreligger (till exempel efter att din förfrågan har behandlats). Lagstadgade lagringsskyldigheter – specifikt arkiveringsplikt – påverkas inte av detta.

Förfrågningar via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan, inklusive alla resulterande personuppgifter (namn, förfrågan), att lagras och behandlas av oss i syfte att behandla ditt ärende. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa data behandlas på grundval av artikel 6.1 (b) GDPR, under förutsättning att din begäran är relaterad till genomförandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförande av åtgärder innan avtal ingås. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av förfrågningar som riktas till oss (art. 6.1 (f) GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6.1 (a) GDPR) om detta har begärts.

De uppgifter du översänt med din förfrågan förblir lagrade hos oss till dess att du begär att vi raderar dem, att du återkallar ditt samtycke till lagring eller att syftet för datalagring inte längre föreligger (till exempel efter att ditt ärende har behandlats). Lagstadgade lagringsskyldigheter – specifikt arkiveringsplikt – påverkas inte av detta.

4. Sociala medier

Facebooktillägg (Gilla- och Dela-knappar)

På denna webbplats integreras tillägg från det sociala nätverket Facebook. Leverantör av denna tjänst är Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebook kommer de insamlade uppgifterna även att överföras till USA och andra tredjeländer.

Du känner igen Facebooktillägg på Facebook-logotypen eller ”Gilla”-knappen på denna webbplats. En översikt över Facebooktillägg finns här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

När du besöker denna webbplats upprättar tillägget en direktanslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern. Facebook får därmed information om att du har besökt denna webbplats med din IP-adress. Om du klickar på Facebooks ”Gilla”-knapp medan du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på denna webbplats till din Facebook-profil. Detta gör det möjligt för Facebook att associera ditt besök på denna webbplats med ditt användarkonto. Vi vill understryka att vi som leverantör av webbplatsen inte har någon kunskap om innehållet i de överförda uppgifterna eller om hur Facebook använder uppgifterna. Mer information finns i Facebooks Datapolicy på: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Om du inte vill att Facebook ska associera ditt besök på denna webbplats med ditt Facebook-användarkonto måste du logga ut från ditt Facebook-användarkonto.

Facebooktillägg används på grundval av artikel 6.1 (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av största möjliga synlighet i sociala medier. Om motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6.1 (a) GDPR. Samtycket kan återkallas när som helst.

I den mån personuppgifter samlas in på vår webbplats med hjälp av de verktyg som beskrivs här och vidarebefordras till Facebook, är vi och Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för denna databehandling (art. 26 GDPR). Det gemensamma ansvaret är uteslutande begränsat till insamling av uppgifter och överföring till Facebook. Facebooks behandling av uppgifter efter överföringen är inte en del av det gemensamma ansvaret. De skyldigheter som åligger oss gemensamt har fastställts i ett avtal om gemensam behandling. Avtalstexten finns på: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.Enligt detta avtal ansvarar vi för tillhandahållandet av dataskyddsinformation när vi använder Facebook-verktyget och för en dataskyddsrättsligt säker implementering av verktyget på vår webbplats. Facebook ansvarar för datasäkerheten hos Facebooks produkter. Du kan vända dig direkt till Facebook för att hävda de registrerades rättigheter (t.ex. begäran om information) med avseende på de uppgifter som behandlas av Facebook. Om du hävdar de registrerades rättigheter hos oss är vi skyldiga att vidarebefordra ärendet till Facebook.

Överföringen av uppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Närmare information finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://www.facebook.com/help/566994660333381 och https://www.facebook.com/policy.php.

LinkedIn-tillägg

Denna webbplats utnyttjar funktionerna hos det sociala nätverket LinkedIn. Leverantör är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Varje gång du besöker en sida på denna webbplats som innehåller LinkedIn-funktioner upprättas en anslutning till LinkedIn-servrar. LinkedIn informeras om att du har besökt denna webbplats med din IP-adress. Om du klickar på ”Rekommendera”-knappen från LinkedIn och är inloggad på ditt LinkedIn-konto, kan LinkedIn associera ditt besök på denna webbplats med dig och ditt användarkonto. Vi vill understryka att vi som leverantör av webbplatsen inte har någon kunskap om innehållet i de överförda uppgifterna eller om hur LinkedIn använder uppgifterna.

LinkedIn-tillägg används på grundval av artikel 6.1 (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av största möjliga synlighet i sociala medier. Om motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6.1 (a) GDPR. Samtycket kan återkallas när som helst.

Överföringen av uppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Närmare information finns här: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=sv

Mer information finns i Sekretesspolicy från LinkedIn på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING-tillägg

Denna webbplats utnyttjar funktionerna hos det sociala nätverket XING. Leverantör är New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland.

Varje gång du besöker en av våra sidor som innehåller XING-funktioner upprättas en anslutning till XING-servrar. Såvitt vi vet lagras inte personuppgifter. I synnerhet lagras inga IP-adresser och besökarbeteende utvärderas inte.

Lagring och analys av data sker på grundval av artikel 6.1 (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av största möjliga synlighet i sociala medier. Om motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6.1 (a) GDPR. Samtycket kan återkallas när som helst.

Mer information om dataskydd och Share-knappen från XING finns i XINGS sekretesspolicy på: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

5. Analysverktyg och marknadsföring

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantör är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera webbplatsbesökarnas beteende. Webbplatsoperatören får olika användningsdata, som t.ex. sidvisningar, vistelsetid, använda operativsystem och varifrån besökaren hänvisats. Dessa uppgifter kan sammanfattas av Google i en profil som överlämnas till respektive användare eller terminalenhet.

Dessutom kan vi använda Google Analytics för att registrera bland annat dina mus- och bläddringsrörelser och dina klick med musen. Dessutom använder Google Analytics olika modelleringsmetoder för att komplettera insamlade data och tillämpar maskininlärningsteknik i sin dataanalys.

Google Analytics använder tekniker som gör det möjligt att känna igen användaren, detta i syfte att analysera användarnas beteende (t.ex. cookies eller digitala fingeravtryck). Den information om din användning av denna webbplats som Google samlar in med hjälp av cookies överförs i regel till en server hos Google i USA och sparas där.

Användning av detta analysverktyg sker på grundval av artikel 6.1 (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarbeteendet för att optimera både sin webbplats och sin marknadsföring. Om motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av cookies) sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6.1 (a) GDPR. Samtycket kan återkallas när som helst.

Överföringen av uppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Närmare information finns här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat funktionen IP-anonymisering på denna webbplats. Detta innebär att din IP-adress inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller hos andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet trunkeras av Google innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och trunkeras där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter över aktiviteter på webbplatsen och för att tillhandahålla andra tjänster för webbplatsoperatörens räkning, relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som överförs från din webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer inte att samköras med andra data från Google.

Webbläsartillägg

Du kan förhindra att dina personuppgifter samlas in och behandlas av Google Analytics genom att hämta och installera ett webbläsartillägg som finns på följande adress: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv.

Mer information om hur användardata hanteras i Google Analytics finns i Googles integritetspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv.

Orderhantering

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med Google och tillämpar fullt ut de strikta krav som de tyska dataskyddsmyndigheterna ställer för användning av Google Analytics.

Lagringstid

Data som lagras av Google på användar- och händelsenivå och som är kopplade till cookies (t.ex. användar-ID) eller annons-ID (t.ex. DoubleClick-cookies, Android-reklam-ID) anonymiseras eller raderas efter två månader. Närmre information finns på följande länk: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=sv

6. Tilläggsprogram och verktyg

YouTube med utökat dataskydd

Denna webbplats integrerar videoklipp från YouTube. Webbplatsens operatör är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder YouTube i XDP-läge (Extended Data Protection). Enligt YouTube innebär detta läge att YouTube inte lagrar information om besökare på denna webbplats innan de tittar på videoklippet. Överföring av uppgifter till YouTubes partners utesluts dock inte nödvändigtvis av det utökade dataskyddet i XDP-läge. YouTube ansluter till Google DoubleClick-nätverket, oavsett om du tittar på ett videoklipp eller inte.

När du startar en YouTube-video på denna webbplats upprättas en anslutning till YouTubes servrar. Därmed får YouTube-servern information om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

När du har startat ett videoklipp kan YouTube dessutom lagra olika cookies på din terminalenhet eller använda jämförbar igenkänningsteknik (t.ex. digitala fingeravtryck). På så sätt kan YouTube få information om besökare på denna webbplats. Denna information används bland annat för att samla in videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra bedrägeriförsök.

Vid behov kan ytterligare databehandling inledas efter att en YouTube-video har startats. Vi har inget inflytande över detta.

YouTube används för att presentera våra online-erbjudanden på ett tilltalande sätt. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 (f) GDPR. Om motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6.1 (a) GDPR. Samtycket kan återkallas när som helst.

Mer information om dataskydd på YouTube finns i Googles integritetspolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Google Maps

Denna webbplats använder karttjänsten Google Maps. Leverantör är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att lagra din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till och lagras på en Google-server i USA. Leverantören av denna webbplats kan inte påverka denna dataöverföring. Om Google Maps är aktiverat kan Google använda Google Web Fonts för att visa teckensnitten på ett enhetligt sätt. När du öppnar Google Maps läser din webbläsare in de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cacheminne för att visa texter och teckensnitt korrekt.

Google Maps används för att presentera våra online-erbjudanden på ett tilltalande sätt och för att göra det enkelt att hitta de adresser som anges på vår webbplats. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 (f) GDPR. Om motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6.1 (a) GDPR. Samtycket kan återkallas när som helst.

Överföringen av uppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Närmare information finns här: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ och https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Mer information om hur användardata hanteras finns i Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Cookies