Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Wskazówki ogólne

Poniższe wskazówki zawierają ogólne informacje o tym, co dzieje się z danymi osobowymi po wejściu na tę stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają identyfikację osoby. Obszerne informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszej polityce prywatności pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w tej polityce prywatności w sekcji „Informacja o administratorze”.

W jaki sposób gromadzimy dane?

Dane są gromadzone z jednej strony na podstawie informacji przekazywanych przez użytkowników. Mogą to być np. dane podawane w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone przez nasze systemy IT automatycznie albo na podstawie Państwa zgody po wejściu na naszą stronę internetową. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wejścia na stronę). Gromadzenie tych danych odbywa się automatycznie od razu po wejściu na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy dane?

Część danych jest gromadzona do zapewnienia bezbłędnego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania podczas korzystania.

Jakie prawa mają Państwo w odniesieniu do swoich danych?

Mają Państwo prawo do uzyskania w każdej chwili bezpłatnie informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do żądania sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość. Poza tym mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach. Ponadto mają Państwo prawo do zażalenia we właściwym organie nadzorczym.

W tym celu oraz w przypadku innych pytań na temat ochrony danych można się w każdej chwili do nas zwrócić.

Narzędzia do analizy i narzędzia dostawców zewnętrznych

Po wejściu na tę stronę internetową można statystycznie analizować poruszanie się po niej. Odbywa się to przede wszystkim przy użyciu tak zwanych programów do analizy.

Szczegółowe informacje na temat tych programów do analizy znajdują się w poniższej polityce prywatności.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do zagadnienia ochrony danych osobowych. Dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z przepisami o ochronie danych, a także niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które umożliwiają identyfikację osoby. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Objaśnia ona również, w jaki sposób i w jakim celu to się odbywa.

Informujemy, że przesyłanie danych w Internecie (np. w przypadku komunikacji przez e-mail) może nie być bezpieczne. Pełna ochrona danych przed dostępem przez strony trzecie nie jest możliwa.

Informacja o administratorze

Administratorem przetwarzającym dane na tej stronie internetowej jest:

Becker-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 2-4
35764 Sinn

Telefon: +49 (0) 2772 / 507-0
E-mail: info@becker-antriebe.com

Administrator to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania danych

Jeżeli w tej polityce prywatności nie został wskazany szczególny okres przechowywania danych, Państwa dane osobowe będą przechowywane u nas tak długo, jak długo będzie istniał cel przetwarzania danych. W przypadku wystąpienia z uprawnionym wnioskiem o usunięcie danych lub odwołania zgody na przetwarzanie danych Państwa dane zostaną usunięte, jeżeli nie będą istniały inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Państwa danych osobowych (np. okresy przechowywania wynikające z przepisów prawa podatkowego lub handlowego); w tym drugim przypadku usunięcie danych nastąpi po ustaniu tych powodów.

Inspektor ochrony danych

W naszym przedsiębiorstwie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

RPA Datenschutz + Compliance GmbH
reprezentowana przez Henninga Kocha i Ilję Borchersa
Hauser Gasse 19b
35578 Wetzlar

Telefon: +49 (0) 6441/67100-0
E-mail: datenschutz@becker-antriebe.com

Informacja o przekazywaniu danych do USA i innych państw trzecich

Używamy między innymi narzędzi przedsiębiorstw z siedzibą w USA lub w innych państwach trzecich niezapewniających bezpieczeństwa pod względem przepisów o ochronie danych. Gdy te narzędzia są aktywne, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do tych państw trzecich i być tam przetwarzane. Informujemy, że w tych krajach nie może zostać zagwarantowany poziom ochrony danych porównywalny z poziomem obowiązującym w UE. Na przykład przedsiębiorstwa z USA są zobowiązane do udostępniania danych osobowych organom bezpieczeństwa, przy czym Państwo jako osoby, których te dane dotyczą, nie mają możliwości podejmowania przeciwko temu działań na drodze sądowej. Dlatego też nie można wykluczyć, że Państwa dane, które znajdują się na serwerach w USA, będą przez władze USA (np. tajne służby) przetwarzane, analizowane i trwale przechowywane. Na te czynności przetwarzania nie mamy żadnego wpływu.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów związanych z przetwarzaniem danych jest możliwe tylko za Państwa jednoznaczną zgodą. Udzieloną zgodę można w każdej chwili odwołać. Wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem już wykonanego przetwarzania danych.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ, W TYM WOBEC PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIA PODSTAWA PRAWNA, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, ZNAJDUJE SIĘ W TEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. JEŻELI WNIOSĄ PAŃSTWO SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY MOGLI WYKAZAĆ ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC PAŃSTWA INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI LUB PODSTAW DO USTALENIA, DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU, W TYM PROFILOWANIA, W ZAKRESIE, W JAKIM PRZETWARZANIE JEST ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. JEŻELI WNIOSĄ PAŃSTWO SPRZECIW, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ PÓŹNIEJ UŻYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do zażalenia we właściwym organie nadzorczym

W przypadku naruszenia postanowień RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo do zażalenia we właściwym organie nadzorczym, w szczególności w państwie członkowskim, w którym znajduje się jej miejsce zwykłego pobytu, jej miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia. Prawo do zażalenia istnieje bez uszczerbku dla innych przewidzianych w prawie administracyjnym lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania danych, jakie automatycznie przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody lub w celu realizacji umowy bądź przekazania ich stronie trzeciej, w powszechnie stosowanym formacie odczytywanym maszynowo. Jeżeli żądają Państwo bezpośredniego przekazania danych do innego administratora, odbywa się to tylko pod warunkiem, że są takie możliwości techniczne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania treści poufnych, na przykład zamówień lub zapytań, które są przesyłane do nas jako operatora strony, na tej stronie stosowane jest szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po zmianie paska adresowego w przeglądarce z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w pasku przeglądarki.

Jeżeli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, strony trzecie nie mogą odczytywać przesyłanych do nas danych.

Informacja, usunięcie i sprostowanie

W ramach obowiązujących przepisów prawa mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu oraz odbiorcy i celu przetwarzania danych, a także ewentualnie prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku innych pytań na temat danych osobowych można się w każdej chwili do nas zwrócić.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu można się w każdej chwili do nas zwrócić. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach.

  • Jeżeli zakwestionują Państwo prawidłowość zapisanych u nas Państwa danych osobowych, z reguły będziemy potrzebować czasu, aby to zweryfikować. W czasie trwania weryfikacji mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się/odbywa się w sposób niezgodny z prawem, zamiast usunięcia danych mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
  • Jeżeli nie będziemy już potrzebować Państwa danych osobowych, jednak będą one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast usunięcia danych.
  • Jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, konieczne jest dokonanie wyważenia między Państwa oraz naszymi interesami. Dopóki nie zostanie jeszcze ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie Państwa danych osobowych, dane te – pomijając ich zapisywanie – mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym wyrażony zostaje sprzeciw wobec korzystania z danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku umieszczania stopki redakcyjnej w celu przesyłania niezamówionej jednoznacznie reklamy oraz materiałów informacyjnych. Operator stron może skorzystać z kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, np. e-maili ze spamem.

Linki zewnętrzne

Używamy linków zewnętrznych, które odsyłają między innymi do stron internetowych, w przypadku których nie można wykluczyć przetwarzania danych w niezapewniających bezpieczeństwa państwach trzecich. Są one oznaczone jako takie. Kliknięcie zewnętrznego linku powoduje przetwarzanie danych osobowych przez stronę docelową. W każdym przypadku przetwarzany jest adres IP, ewentualnie mogą być jeszcze przetwarzane takie informacje jak typ i wersja przeglądarki, używany system operacyjny, URL strony odsyłającej, nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp i godzina żądania serwera.

3. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasze strony internetowe stosują tak zwane pliki „cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które nie wyrządzają żadnych szkód na Państwa urządzeniu końcowym. Są one zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym albo tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne piki cookie) albo trwale (trwałe pliki cookie). Po zakończeniu wizyty sesyjne piki cookie zostają automatycznie usunięte. Trwałe pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym tak długo aż sami je Państwo usuniecie lub zostaną automatycznie usunięte przez przeglądarkę.

Przy wejściu na naszą stronę na Państwa urządzeniu końcowym częściowo mogą być także zapisywane pliki cookie przedsiębiorstw trzecich (pliki cookie stron trzecich). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z określonych usług przedsiębiorstwa trzeciego (np. pliki cookie służące do realizacji usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest niezbędnych ze względów technicznych, ponieważ bez nich nie działałyby określone funkcje stron internetowych (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie treści wideo). Inne pliki cookie służą do analizowania zachowania użytkownika lub do wyświetlania reklamy.

Pliki cookie niezbędne do wykonania elektronicznego procesu komunikacji (niezbędne pliki cookie) lub udostępnienia określonych, żądanych przez użytkownika funkcji (funkcjonalne pliki cookie, np. funkcji koszyka) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru publiczności internetowej), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, o ile nie podano innej podstawy prawnej. Operator strony ma prawnie uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu bezbłędnego technicznie i optymalnego udostępnienia swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na przechowywanie pików cookie, przechowywanie danych plików cookie odbywa się wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); wyrażona zgoda może zostać w każdej chwili odwołana.

W przeglądarce można wprowadzić ustawienia informowania o wstawieniu plików cookie oraz zezwalające na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, a także na akceptowanie plików cookie w określonych przypadkach lub ogólne wykluczenie i aktywowanie automatycznego usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Po dezaktywowaniu plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może zostać ograniczona.

W przypadku stosowania plików cookie przedsiębiorstw trzecich lub do celów analitycznych poinformujemy Państwa o tym osobno w ramach tej polityki prywatności i ewentualnie zapytamy o zgodę.

Zgoda z wykorzystaniem Cookiebot

Nasza strona internetowa korzysta z technologii zarządzania zgodami oferowanej przez Cookiebot, aby uzyskiwać Państwa zgodę na przechowywanie określonych plików cookie na Państwa urządzeniu końcowym lub w celu zastosowania określonych technologii oraz w celu udokumentowania tego w sposób zgodny z przepisami z zakresu ochrony danych. Dostawcą tej technologii jest Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Dänemark (zwany dalej „Cookiebot”).

Gdy wejdą Państwo na naszą stronę, nawiązywane jest połączenie z serwerami Cookiebot w celu uzyskania Państwa zgód oraz innych oświadczeń dotyczących korzystania z plików cookie. Następnie Cookiebot zapisuje w Państwa przeglądarce plik cookie, aby móc przyporządkować Państwu udzielone zgody bądź ich odwołanie. Zgromadzone w ten sposób dane zostaną zapisane do momentu aż zażądają Państwo ich usunięcia, sami usuną Państwo plik cookie umieszczony przez Cookiebot lub ustanie cel przechowywania danych. Nie ma to wpływu na bezwzględnie obowiązujące ustawowe obowiązki przechowywania danych.

Cookiebot jest stosowany w celu uzyskania wymaganych ustawowo zgód na użycie plików cookie. Podstawę prawną stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dalsze szczegóły na temat ochrony danych znajdują się na stronie www.cookiebot.com/de/privacy-policy/.

Pliki dzienników serwera

W tak zwanych plikach dzienników serwera operator stron gromadzi i zapisuje automatycznie informacje, które Państwa przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Są to następujące informacje:

  • typ i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • godzina żądania serwera
  • adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w prawidłowym pod względem technicznym wyświetlaniu i optymalizacji swojej strony – w tym celu muszą być gromadzone pliki dzienników serwera.

Formularz kontaktowy

W przypadku pytań przez formularz kontaktowy zapisywane są informacje z niego, wraz z podanymi tam danymi kontaktowymi, w celu rozpatrzenia zapytania oraz na wypadek kolejnych pytań. Tych danych nie przekazujemy bez zgody.

Przetwarzanie tych danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Państwa zapytanie ma związek z wykonaniem umowy lub jest niezbędne w celu wykonania działań przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w efektywnym opracowaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), o ile o nią zapytano.

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym pozostają u nas do momentu, kiedy nie zażądają Państwo ich usunięcia, wycofają zgody na przechowywanie lub jeżeli nie będzie już występował cel przechowywania danych (np. po zakończeniu rozpatrywania zapytania). Nie ma to wpływu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności na terminy przechowywania dokumentacji.

Zapytanie przez e-mail, telefon lub telefaks

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami przez e-mail, telefon lub telefaks, Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) zostanie u nas zapisane i będzie przetwarzane w celu załatwienia Państwa sprawy. Tych danych nie przekazujemy bez zgody.

Przetwarzanie tych danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Państwa zapytanie ma związek z wykonaniem umowy lub jest niezbędne w celu wykonania działań przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w efektywnym opracowaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), o ile o nią zapytano.

Dane przesłane do nas w zapytaniu skierowanym przez formularz kontaktowy pozostają u nas do momentu aż zażądają Państwo ich usunięcia, wycofają Państwo zgodę na przechowywanie lub do momentu, w którym nie będzie już istniał cel przechowywania danych (np. po zakończeniu rozpatrywania Państwa sprawy). Nie ma to wpływu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności na ustawowe terminy przechowywania dokumentacji.

4. Media społecznościowe

Wtyczka serwisu Facebook (przycisk „Lubię to” i „Udostępnij”)

Na tej stronie zostały zintegrowane wtyczki serwisu społecznościowego Facebook. Dostawą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Zgodnie z informacjami serwisu Facebook zgromadzone dane są jednak przekazywane także do USA oraz do innych państw trzecich.

Wtyczki serwisu Facebook można rozpoznać po logo Facebooka lub po przycisku „Lubię to” na tej stronie. Zestawienie wtyczek serwisu Facebook znajduje się tutaj:https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Po odwiedzeniu tej strony za pomocą wtyczki zostanie utworzone bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką a serwerem serwisu Facebook. Facebook otrzymuje dzięki temu informację, że odwiedzili Państwo tę stronę ze swojego adresu IP. W przypadku kliknięcia przycisku serwisu Facebook „Lubię to” podczas zalogowania na konto Facebooka na swoim profilu w serwisie Facebook można umieścić linki do treści dostępnych na tej stronie. Dzięki temu Facebook może powiązać wejście na tę stronę z Państwa kontem użytkownika. Informujemy, że jako dostawca tych stron nie otrzymujemy informacji na temat treści przekazanych danych oraz ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat znajduje się w polityce prywatności serwisu Facebook na stronie:https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Jeżeli nie życzą Państwo sobie, aby Facebook mógł powiązać wejście na tę stronę z Państwa kontem użytkownika w serwisie Facebook, proszę wylogować się ze swojego konta użytkownika w serwisie Facebook.

Używanie wtyczek serwisu Facebook odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w możliwie jak największej widoczności w mediach społecznościowych. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; wyrażona zgoda może zostać w każdej chwili odwołana.

O ile przy pomocy opisanego tutaj narzędzia na naszej stronie internetowej są gromadzone i przekazywane do serwisu Facebook dane osobowe, za to przetwarzanie danych jesteśmy odpowiedzialni wspólnie my oraz Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (art. 26 RODO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się przy tym wyłączni do gromadzenia danych i ich przekazywania do serwisu Facebook. Następujące po przekazaniu danych przetwarzanie przez Facebook nie jest częścią wspólnej odpowiedzialności. Ciążące na nas wspólnie zobowiązania zostały zawarte w porozumieniu o wspólnym przetwarzaniu danych osobowych. Treść porozumienia jest dostępna na stronie:https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tym porozumieniem jesteśmy odpowiedzialni za udzielenie informacji o ochronie danych przy zastosowaniu narzędzia serwisu Facebook i za bezpieczną pod względem przepisów o ochronie danych implementację tego narzędzia na naszej stronie internetowej. Za bezpieczeństwo danych produktów serwisu Facebook odpowiedzialny jest Facebook. Państwa praw, jako osoby, której dane dotyczą, (np. wniosek o udzielenie informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebook mogą Państwo dochodzić bezpośrednio w serwisie Facebook. W przypadku dochodzenia Państwa praw, jako osoby, której dane dotyczą, u nas, jesteśmy zobowiązani do przekazania tych żądań do serwisu Facebook.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdują się tutaj:https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://de-de.facebook.com/help/566994660333381 i https://www.facebook.com/policy.php.

Wtyczka LinkedIn

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są funkcje serwisu LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wejściu na jedną z naszych stron internetowych, która zawiera funkcje serwisu LinkedIn, zostanie utworzone połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn zostanie poinformowany o tym, że odwiedzili Państwo tę stronę ze swojego adresu IP. W przypadku kliknięcia przycisku LinkedIn „Poleć” podczas zalogowania na konto w LinkedIn serwis LinkedIn będzie mógł powiązać Państwa wejście na tę stronę z Państwem i Państwa kontem użytkownika. Informujemy, że jako dostawca tych stron nie otrzymujemy informacji na temat treści przekazanych danych oraz ich wykorzystania przez LinkedIn.

Używanie wtyczki serwisu LinkedIn odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w możliwie jak największej widoczności w mediach społecznościowych. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; wyrażona zgoda może zostać w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdują się tutaj:https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Więcej informacji na ten temat znajduje się w polityce prywatności serwisu LinkedIn na stronie:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Wtyczka XING

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są funkcje serwisu XING. Dostawcą jest New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Przy każdym wejściu na jedną z naszych stron internetowych, która zawiera funkcje serwisu XING, zostanie utworzone połączenie z serwerami XING. Według posiadanych przez nas informacji nie następuje przy tym zapisanie danych osobowych. W szczególności nie są zapisywane adresy IP oraz nie jest analizowane zachowanie użytkownika.

Zapisywanie i analiza danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w możliwie jak największej widoczności w mediach społecznościowych. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; wyrażona zgoda może zostać w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji na temat ochrony danych i przycisku udostępnienia XING Share-Button znajduje się w polityce prywatności serwisu XING na stronie:https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizowanie zachowania użytkowników odwiedzających stronę. W ramach tego operator strony internetowej otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, jak np. wywoływane strony, czas pozostawania na stronie, używany system operacyjny i pochodzenie użytkownika. Dane te mogą być przez Google łączone w postaci profilu przypisanego do danego użytkownika bądź jego urządzenia końcowego.

Za pomocą Google Analytics możemy ponadto m.in. rejestrować dane dotyczące ruchów myszką i przewijania oraz kliknięć. Poza tym Google Analytics stosuje różne metody modelowania w celu uzupełnienia zgromadzonych rekordów danych i używa technologii uczenia maszynowego podczas analizy danych.

Google Analytics używa technologii, które umożliwiają rozpoznawanie użytkownika w celu analizy zachowania (np. pliki cookie lub odcisk palca urządzenia). Gromadzone przez Google informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej są z reguły przesyłane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane.

Używanie tego narzędzia do analizy odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w analizie zachowania użytkownika, aby zoptymalizować swoją witrynę oraz reklamę. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); wyrażona zgoda może zostać w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdują się tutaj:https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonimizowanie IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizowania IP. W związku z tym adres IP przed przekazaniem do USA jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach należących do Układu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej firma Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy korzystania ze strony, w celu opracowania raportów o aktywności na stronie oraz wykonania dla administratora strony innych usług związanych z korzystaniem ze strony oraz z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.

Wtyczka przeglądarki

Ponadto użytkownik może zablokować opcję gromadzenia i przetwarzania danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod linkiem poniżej: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w Google Analytics znajduje się w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Powierzenie przetwarzania danych

Zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych i całkowicie stosujemy rygorystyczne wytyczne niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Okres przechowywania danych

Przechowywane w Google dane na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika gen (np. User ID) lub identyfikatorami reklamowymi (np. pliki cookie typu DoubleClick, identyfikator wyświetlania reklam w systemie Android), są po 2 miesiącach anonimizowane bądź usuwane. Szczegóły odnośnie tego znajdują się pod następującym linkiem:https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Ta strona internetowa zawiera treści wideo z serwisu YouTube. Operatorem stron jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Używamy serwisu YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube tryb ten powoduje, że YouTube nie zapisuje żadnych informacji na temat użytkowników odwiedzających tę stronę internetową przed obejrzeniem przez nich treści wideo. Rozszerzony tryb ochrony danych nie wyłącza natomiast obowiązkowo możliwości przekazywania danych partnerom serwisu YouTube. W związku z tym – niezależnie od obejrzenia treści wideo – YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick.

Od razu po uruchomieniu na tej stronie treści wideo z serwisu YouTube zostaje utworzone połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzymuje przy tym informację, które z naszych stron zostały odwiedzone. Zalogowanie na koncie w serwisie YouTube umożliwia serwisowi YouTube przyporządkowanie zachowania podczas surfowania po Internecie bezpośrednio do osobistego profilu użytkownika. Można temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta użytkownika w serwisie YouTube.

Poza tym po uruchomieniu treści wideo YouTube może zapisać w urządzeniu końcowym użytkownika różne pliki cookie lub użyć porównywalnych technologii rozpoznawania (np. odcisk palca urządzenia). W ten sposób YouTube może otrzymywać informacje o użytkownikach tej strony internetowej. Informacje te są używane m.in. do generowania statystyk wideo, poprawy łatwości użytkowania i zapobiegania próbom oszustwa.

Po uruchomieniu treści wideo z serwisu YouTube mogą zostać ewentualnie zainicjowane dalsze procesy przetwarzania danych, na które nie mamy żadnego wpływu.

Korzystanie z serwisu YouTube odbywa się w interesie atrakcyjnego wyglądu naszych ofert online. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; wyrażona zgoda może zostać w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji na temat ochrony danych w serwisie YouTube znajduje się w polityce prywatności serwisu na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Na tej stronie internetowej wykorzystywana jest usługa map Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie adresu IP. Te informacje są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Operator tej strony nie ma żadnego wpływu na to przesyłanie. W przypadku aktywowania usługi Google Maps, Google może w celu jednolitego wyświetlania czcionek używać czcionek Google Fonts. Po przejściu do Google Maps przeglądarka załaduje potrzebne czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlać teksty i czcionki.

Korzystanie z Google Maps odbywa się w interesie atrakcyjnego wyglądu naszych ofert online oraz łatwego znajdowania miejsc wskazanych na naszej stronie internetowej. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; wyrażona zgoda może zostać w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdują się tutaj:https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika znajduje się w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Cookies