Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene instructies

De volgende instructies geven een eenvoudig overzicht over wat er gebeurt met uw persoonsgegevens als u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het thema gegevensbescherming vindt u onder de Privacyverklaring die onder deze tekst staat.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Deze contactgegevens vindt u in het hoofdstuk ‘Verwijzing naar de verantwoordelijke’ in deze Privacyverklaring.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ze aan ons meedeelt. Hierbij kan het bijv. gaan om gegevens die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming geregistreerd door onze IT-systemen als u onze website bezoekt. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip waarop u de pagina oproept). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een gedeelte van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren beschikbaar is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u m.b.t. uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens te krijgen. Bovendien hebt u het recht te verlangen dat deze gegevens worden gecorrigeerd of gewist. Als u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming op elk moment voor de toekomst intrekken. Bovendien hebt u het recht, onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. Verder hebt u het recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Hiervoor of bij overige vragen over het thema gegevensbescherming kunt u zich altijd tot ons richten.

Analyse-tools en tools van derde aanbieders

Bij een bezoek aan deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met zogenoemde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende Privacyverklaring.

2. Algemene instructies en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming alsook deze Privacyverklaring.

Als u deze website bezoekt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De volgende Privacyverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ze legt ook uit hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen u erop dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidskloven kan hebben. Het is niet mogelijk de gegevens compleet te beschermen tegen toegang van derden.

Verwijzing naar de verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Becker-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 2-4
35764 Sinn

Telefoon: +49 (0) 2772 / 507-0
E-mail: info@becker-antriebe.com

Verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen) beslist.

Bewaartermijn

Indien er in deze Privacyverklaring geen specifieke bewaartermijn wordt genoemd, bewaren wij uw persoonsgegevens totdat het doel voor de gegevensverwerking wegvalt. Als u een gewettigd verzoek tot wissing wilt indienen, of een toestemming tot gegevensverwerking wilt intrekken, worden uw gegevens gewist indien wij geen andere juridisch toegestane redenen voor de opslag van uw persoonsgegevens hebben (bijv. fiscale en commerciële opslagtermijnen); in het laatste geval worden de gegevens gewist nadat deze redenen zijn verdwenen.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor onze onderneming een functionaris voor gegevensbescherming benoemd.

RPA Datenschutz + Compliance GmbH
vertegenwoordigd door Henning Koch en Ilja Borchers
Hauser Gasse 19b
35578 Wetzlar

Telefoon: +49 (0)6441/67100-0
E-mail: datenschutz@becker-antriebe.com

Verwijzing naar het doorgeven van gegevens aan de VS en overige derde landen

Wij gebruiken onder andere tools van ondernemingen met zetel in de VS of overige derde landen die niet veilig zijn op het gebied van gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens in deze derde landen worden overgedragen en daar worden verwerkt. Wij wijzen u erop dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming zoals in de EU kan worden gegarandeerd. Ondernemingen in de VS zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonsgegevens te overhandigen aan veiligheidsdiensten, zonder dat u als getroffene hiertoe gerechtelijke stappen kan ondernemen. Daarom kan het niet worden uitgesloten dat instanties in de VS (bijv. geheime diensten) uw gegevens die zich bevinden op servers in de VS, verwerken, analyseren en blijvend opslaan ter controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerking.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot en met de intrekking plaatsvond, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht van bezwaar tegen de gegevensregistratie in bijzondere gevallen alsook tegen de verwerking voor direct mail (art. 21 AVG).

ALS DE GEGEVENSVERWERKING PLAATSVINDT OP BASIS VAN ART. 6 LID 1 SUB E OF F AVG, HEBT U ALTIJD HET RECHT, OM REDENEN DIE VOORTKOMEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE, BEZWAAR IN TE DIENEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS; DIT GELDT OOK VOOR PROFILIERING DIE IS GEBASEERD OP ONZE BEPALINGEN. DE RECHTSGROND WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, HAALT U UIT DEZE PRIVACYVERKLARING. ALS U BEZWAAR INDIENT, ZULLEN WIJ UW DESBETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE, LEGITIEME REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN BEWIJZEN, DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING NODIG IS VOOR DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 AL. 1 AVG).

ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECT MAIL, HEBT U HET RECHT, TE ALLEN TIJDE BEZWAAR IN TE DIENEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR ZULKE DIRECT MAIL; DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILERING, VOOR ZOVER DIT VERBONDEN IS MET ZULKE DIRECT MAIL. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MAIL (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 AL. 2 AVG).

Het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In het geval van schendingen van de AVG heeft de betrokkene een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van zijn gewone verblijfplaats, werkplaats of de plaats van de vermoede schending. Het recht om een klacht in te dienen bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht van gegevensportabiliteit

U hebt het recht, gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gangbaar, machineleesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dit alleen als het technisch haalbaar is.

SSL- en TLS-encryptie

Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u aan ons als exploitant van de website stuurt, een SSL- of TLS-encryptie. Een gecodeerde verbinding herkent u doordat de adresregel van de browser van ‘http://’ verandert in ‘https://’ en aan het sleutelsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden gelezen.

Toegang, wissing en rectificatie

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op kosteloze informatie over de persoonsgegevens die we van u hebben opgeslagen, de herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en eventueel het recht dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Hiervoor of bij overige vragen over het thema persoonsgegevens kunt u zich altijd tot ons richten.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. Hiervoor kunt u zich altijd tot ons richten. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens bestrijdt, hebben wij normaal gesproken tijd nodig om dit te controleren. Tijdens de duur van de controle hebt u het recht, de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurde/gebeurt, kunt u in plaats van de wissing de beperking van de gegevensverwerking verlangen.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze desondanks nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen, hebt u het recht, in plaats van de wissing de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.
  • Als u een bezwaar hebt ingediend volgens art. 21 lid 1 AVG, moet er een afweging tussen uw en onze belangen worden gemaakt. Zolang nog niet vaststaat, wiens belangen zwaarder wegen, hebt u het recht, de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.

Als u de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van hun opslag – alleen met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of vanwege een belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

Bezwaar tegen reclame via e-mail

Hiermee wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de contactgegevens die in het kader van de ‘Impressumspflicht’ (de verplichting om een impressum te hebben), voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatie. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagd toesturen van reclame, bijvoorbeeld door spam e-mails.

Externe links

Wij gebruiken externe links die onder andere verwijzen naar websites, waarbij een gegevensverwerking in niet veilige derde landen niet kan worden uitgesloten. Deze zijn als zodanig herkenbaar. Door te klikken op de externe link verwerkt de doelpagina persoonsgegevens. In elk geval wordt het IP-adres verwerkt, eventueel worden nog browsertype en browserversie, gebruikt besturingssysteem, referrer-URL, hostname van de computer vanaf waar de website wordt geraadpleegd en tijd van de serveraanvraag verwerkt.

3. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina's gebruiken zogenoemde 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden en richten geen schade aan op uw eindapparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessie-cookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessie-cookies worden na het einde van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen, tot u ze zelf wist of ze automatisch worden gewist door uw webbrowser.

Er kunnen gedeeltelijk ook cookies van derde ondernemingen op uw eindapparaat worden opgeslagen, als u onze website bezoekt (third party cookies). Deze maken het ons of u mogelijk bepaalde diensten van de derde onderneming te gebruiken (bijv. cookies voor de afhandeling van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden functioneren (bijv. het winkelmandje of de weergave van video's). Andere cookies dienen om het gebruikersgedrag te analyseren of reclame weer te geven.

Cookies die voor de uitvoering van de elektronische communicatie (noodzakelijke cookies) of voor het beschikbaar stellen van bepaalde, door u gewenste functies (functionele cookies, bijv. voor het winkelmandje) of ter optimalisering van de website (bijv. cookies om het webpubliek te meten) nodig zijn, worden op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG opgeslagen, indien er geen andere rechtsgrond wordt vermeld. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en optimale beschikbaarheid van zijn diensten. Indien om toestemming voor het opslaan van cookies wordt gevraagd, vindt de verwerking van de desbetreffende cookies uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u informatie ontvangt over het plaatsen van cookies en dat uw toestel cookies alleen voor bepaalde gevallen of helemaal niet accepteert alsook dat de cookies automatisch worden gewist bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies uitschakelt, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Indien cookies van derde ondernemingen of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover in het kader van deze Privacyverklaring afzonderlijk informeren en eventueel om toestemming vragen.

Toestemming met Cookiebot

Onze website maakt gebruik van de consent-technologie van Cookiebot, om uw toestemming voor het opslaan van bepaalde cookies op uw eindapparaat of het gebruik van bepaalde technologieën te verkrijgen en deze conform de wetgeving inzake gegevensbescherming te documenteren. Aanbieder van deze technologie is Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (hierna ‘Cookiebot’).

Als u onze website bezoekt, wordt er verbinding gemaakt met de servers van Cookiebot, om uw toestemmingen en overige verklaringen over het gebruik van cookies te verkrijgen. Vervolgens slaat Cookiebot een cookie in uw browser op, om de verstrekte toestemmingen of hun intrekking aan u te kunnen toewijzen. De gegevens die op deze manier zijn opgeslagen, tot u ons verzoekt ze te wissen, de Cookiebot-cookie zelf wist of het doel voor de gegevensopslag vervalt. Dwingende wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Cookiebot wordt ingezet om de wettelijke voorgeschreven toestemmingen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. Rechtsgrond hiervoor is art. 6 lid 1 sub c AVG.

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op www.cookiebot.com/de/privacy-policy/.

Server-logbestanden

De provider van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in de zogenoemde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorstuurt. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie;
  • gebruikte besturingssysteem;
  • referrer-URL
  • hostname van de computer vanaf waar de website wordt geraadpleegd;
  • tijd van de serveraanvraag;
  • IP-adres.

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere databronnen.

De registratie van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze weergave van optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de server-logbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons via een contactformulier vragen stuurt, wordt uw informatie uit het aanvraagformulier inclusief de contactgegevens die u daar vermeldt voor de verwerking van de aanvraag en voor het geval van aanvullende vragen door ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 sub b AVG, voor zover uw aanvraag samenhangt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle overige gevallen berust de verwerking op ons rechtmatig belang in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 sub f AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG), indien hierom is gevraagd.

De gegevens die u invult op het contactformulier blijven bij ons, tot u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming tot opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. als uw aanvraag is verwerkt en afgesloten). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle persoonsgegevens die daaruit voortkomen (naam, aanvraag) voor het doel van de verwerking van uw verzoek bij ons opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 sub b AVG, voor zover uw aanvraag samenhangt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle overige gevallen berust de verwerking op ons rechtmatig belang in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 sub f AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG), indien hierom is gevraagd.

De gegevens die ons worden verzonden via contactaanvragen blijven bij ons, tot u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming tot opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. als uw aanvraag is verwerkt en afgesloten). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

4. Social media

Facebook-plugins (like (vind ik leuk) & share (delen)-knop)

Op deze website zijn plugins van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. Aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. De geregistreerde gegevens worden volgens Facebook echter ook in de VS en overige derde landen overgedragen.

U herkent de Facebook-plugins aan het Facebook-logo of de ‘like-knop’ ('vind ik leuk') op deze pagina. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Als u deze website bezoekt, wordt via de plugin een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-server gemaakt. Facebook ontvangt daardoor de informatie, dat u met uw IP-adres deze website hebt bezoekt. Als u op de ‘like-knop’ van Facebook klikt, terwijl u bent ingelogd bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen met uw Facebookprofiel. Daardoor kan Facebook het bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens alsook hun gebruik door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het Gegevensbeleid van Facebook onder: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wilt, dat Facebook het bezoek aan deze website kan koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, moet u uitloggen bij Facebook.

Het gebruik van de Facebook-plugins gebeurt op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo omvangrijk mogelijke zichtbaarheid in de social media. Indien om een gepaste toestemming wordt gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 sub a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Indien met behulp van de hier beschreven tools persoonsgegevens op onze website verzameld en aan Facebook doorgegeven worden, zijn wij en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 AVG). De gemeenschappelijke verantwoordelijk is daarbij uitsluitend beperkt tot de verzameling van gegevens en de doorgifte daarvan aan Facebook. De verwerking door Facebook die plaatsvindt nadat de gegevens zijn doorgegeven, valt niet onder de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. De gemeenschappelijke verplichtingen die wij hebben, zijn vastgelegd in een overeenkomst over gemeenschappelijke verwerking. De bewoording van de overeenkomst vindt u op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor de verstrekking van informatie met betrekking tot gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de veilige implementering van tools op onze website wat betreft de wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor de gegevensbeveiliging van de Facebook-producten is Facebook verantwoordelijk. Rechten van betrokkenen (bijv. verzoeken om inlichtingen) wat betreft de bij Facebook verwerkte gegevens kunt u rechtstreeks bij Facebook geldend maken. Als u de rechten van betrokkenen bij ons geldend maakt, zijn wij verplicht, ze naar Facebook door te sturen.

De gegevensoverdracht in de VS berust op de standaard contractuele clausules van de EU-Commissie. Hier vindt u details: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://de-de.facebook.com/help/566994660333381 und https://www.facebook.com/policy.php.

LinkedIn plugin

Deze website maakt gebruik van functies van het netwerk LinkedIn. Aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Bij elke toegang tot een pagina van deze website, die functies van LinkedIn bevat, wordt verbinding gemaakt met de servers van LinkedIn. LinkedIn wordt erover geïnformeerd dat u deze website met uw IP-adres hebt bezocht. Als u klikt op de knop ‘Aanbevelen’ van LinkedIn en in uw account bij LinkedIn bent ingelogd, kan LinkedIn uw bezoek aan deze website toewijzen aan uw en uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens alsook hun gebruik door LinkedIn.

Het gebruik van de LinkedIn-plugin gebeurt op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo omvangrijk mogelijke zichtbaarheid in de social media. Indien om een gepaste toestemming wordt gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 sub a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht in de VS berust op de standaard contractuele clausules van de EU-Commissie. Hier vindt u details: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Meer informatie hierover vindt u in het Gegevensbeleid van LinkedIn onder: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING Plugin

Deze website maakt gebruik van functies van het netwerk XING. Aanbieder is New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Bij elke toegang tot een van onze sites, die functies van XING bevat, wordt verbinding gemaakt met de servers van XING. Voor zover wij weten, worden er daarbij geen persoonsgegevens opgeslagen. In het bijzonder worden er geen IP-adressen opgeslagen of het gebruikersgedrag geanalyseerd.

De opslag en de analyse van de gegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De exploitant van de website heet een gerechtvaardigd belang bij een zo omvangrijk mogelijke zichtbaarheid in de social media. Indien om een gepaste toestemming wordt gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 sub a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share-button vindt u in de privacyverklaring van XING onder: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

5. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt het voor de exploitant van de website mogelijk, het gedrag van de websitebezoekers te analyseren. Hierbij ontvangt de exploitant van de website verschillende gebruiksgegevens, zoals oproepen van de pagina, verblijfsduur, gebruikt besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden door Google eventueel in een profiel samengevat, dat aan de respectieve gebruiker of zijn eindapparaat wordt toegewezen.

Verder kunnen wij met Google Analytics o.a. uw muis- en scrolbewegingen en kliks registreren. Verder gebruikt Google Analytics verschillende modelleringsbenaderingen om de geregistreerde gegevenssets aan te vullen, en zet machine learning-technologieën bij de gegevensanalyse in.

Google Analytics gebruikt technologieën, die het mogelijk maken de gebruiker te herkennen voor de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of device-fingerprinting). De informatie die door Google wordt verzameld over het gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze analysetool gebeurt op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod alsook zijn reclame te optimaliseren. Indien om een gepaste toestemming wordt gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 sub a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht in de VS berust op de standaard contractuele clausules van de EU-Commissie. Hier vindt u details: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór overdracht aan de VS ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar afgekort. Google zal deze informatie in opdracht van de exploitant gebruiken, om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om verdere, met het internetgebruik verbonden diensten tegenover de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet met andere gegevens van Google gekoppeld.

Browser plugin

U kunt de registratie en verwerking van uw gegevens door Google vorkomen door de browser plugin via deze link te downloaden en te installeren:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de Privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Afhandeling van opdrachten

Wij hebben met Google een overeenkomst over de verwerking van opdrachten afgesloten en passen de strikte richtlijnen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe bij het gebruik van Google Analytics.

Bewaartermijn

Bij Google opgeslagen gegevens op gebruikers- en resultaatniveau, die met cookies, gebruikersherkenningen (bijv. gebruikers-ID), of reclame-ID’s (bijv. DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID) zijn verbonden, worden na 2 maanden geanonimiseerd of gewist. Gegevens hierover ziet u onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. Plugins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Deze website integreert video's van YouTube. Exploitant van de sites is Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Deze modus zorgt er volgens YouTube voor dat YouTube geen informatie over de bezoekers van deze website opslaat voordat deze de video bekijken. De doorgifte van gegevens aan partners van YouTube wordt door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus echter niet volledig uitgesloten. Zo maakt YouTube, ongeacht of u een video bekijkt, verbinding met het DoubleClick-netwerk van Google.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de server van YouTube meegedeeld, welke pagina's van ons u hebt bezocht. Als u bent ingelogd in uw YouTube-account, maakt u het YouTube mogelijk uw surfgedrag rechtstreeks te koppelen aan uw persoonlijke profiel. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen van uw YouTube-account.

Verder kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan of vergelijkbare technologieën inzetten zodat u opnieuw wordt herkend (bijv. device-fingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken op te stellen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot bedrog te voorkomen.

Eventueel kunnen na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingsprocessen worden geactiveerd, waarop wij geen invloed hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 sub f AVG. Indien om een gepaste toestemming wordt gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 sub a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in deze Privacyverklaring onder: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt normaal gesproken doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google voor de uniforme weergave van de lettertypes gebruikmaken van Google Web Fonts. Bij het bezoek van Google Maps laadt uw browser de benodigde web fonts in uw browser cache, om teksten en lettertypes juist weer te geven.

Wij maken gebruik van Google Maps om ons online-aanbod aantrekkelijk weer te geven en om ervoor te zorgen dat de plaatsen die wij op de website noemen, gemakkelijk te vinden zijn. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 sub f AVG. Indien om een gepaste toestemming wordt gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 sub a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht in de VS berust op de standaard contractuele clausules van de EU-Commissie. Hier vindt u details: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ und https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de omgang van gebruikersgegevens vindt u in de Privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Cookies