Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Stručný přehled ochrany osobních údajů

Všeobecné pokyny

Následující pokyny uvádějí jednoduchý přehled toho, co se stane s vašimi osobními údaji, pokud navštívíte tuto webovou stránku. Osobní údaje jsou veškerá data, na jejichž základě můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace na téma ochrany osobních údajů najdete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů, které je uvedeno pod tímto textem

Sběr dat na této webové stránce

Kdo je odpovědný za sběr dat na této webové stránce?

Zpracování dat na této webové stránce provádí provozovatel webové stránky. Jeho kontaktní údaje jsou uvedeny v části „Informace o odpovědné osobě“ v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Jakým způsobem shromažďujeme vaše údaje?

Vaše údaje získáváme jednak tím, že nám je sdělíte. Přitom se může jednat např. o údaje, které zadáváte v některém kontaktním formuláři.

Jiné údaje jsou shromažďovány našimi IT systémy automaticky nebo po vašem souhlasu při návštěvě webové stránky. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas vyvolání stránky). Sběr těchto dat je proveden automaticky, jakmile navštívíte tuto webovou stránku.

K čemu vaše údaje využíváme?

Část dat získáváme k tomu, abychom zajistili bezchybné zobrazení webové stránky. Jiné údaje mohou být využity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte s ohledem na své údaje?

Aktuálně máte právo na bezplatnou informaci o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo žádat opravu nebo odstranění těchto údajů. Pokud jste již souhlas se zpracováním svých osobních údajů udělili, můžete je v budoucnu kdykoliv odvolat. Kromě toho máte právo za určitých okolností požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Dále máte právo na stížnost u příslušného dozorčího úřadu.

S otázkami na toto téma a na téma ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit.

Analytické nástroje a nástroje od třetích subjektů

Při návštěvě této webové stránky může být statisticky vyhodnoceno vaše prohlížení internetu. To probíhá především prostřednictvím tak zvaných analytických programů.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Všeobecné pokyny a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatel těchto stránek věnuje ochraně vašich osobních údajů velkou vážnost. K vašim osobním údajům přistupujeme jako k důvěrným informacím, v souladu s legislativními předpisy o ochraně osobních údajů a v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Pokud používáte tyto stránky, jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou data, na jejichž základě můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, které údaje shromažďujeme a k čemu je využíváme. Prohlášení také vysvětluje, jak to probíhá a za jakým účelem.

Upozorňujeme na skutečnost, že přenos dat po internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Naprostá ochrana dat před přístupem třetích subjektů není možná.

Informace o odpovědné osobě

Osoba odpovědná za zpracování dat na této webové stránce je:

Becker-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 2-4
35764 Sinn

Telefon: +49 (0) 2772 / 507-0
E-mail: info@becker-antriebe.com

Odpovědná osoba je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).

Trvání uložení

Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedena konkrétnější doba uložení, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud trvá účel jejich zpracování. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (např. doby uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); v druhém případě budou údaje vymazány, jakmile tyto důvody pominou.

Pověřenec k ochraně dat

Pro naši společnost jsme zřídili pověřence k ochraně osobních údajů.

RPA Datenschutz + Compliance GmbH
zastoupená panem Henningem Koch a panem Iljou Borchers
Hauser Gasse 19b
35578 Wetzlar

Telefon: 06441/67100-0
E-mail: datenschutz@becker-antriebe.com

Upozornění k předávání údajů do USA a dalších třetích zemí

Mimo jiné používáme nástroje od společností se sídlem v USA nebo jiných třetích zemích, které nejsou zabezpečeny podle zákona o ochraně osobních údajů. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přenášeny a zpracovávány v těchto třetích zemích. Upozorňujeme na to, že v těchto zemích nelze zaručit úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. Například jsou americké společnosti povinny předávat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu jako subjekt údajů mohli podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že orgány USA (např. zpravodajské služby) zpracovávají, vyhodnocují a trvale ukládají vaše údaje umístěné na serverech USA za účelem sledování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním dat

Mnohé procesy jsou možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Oprávněnost zpracování dat do doby odvolání souhlasu zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR).

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZALOŽENO NA ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. E NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE ZPRACOVÁVAT, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ NESLOUŽÍ K URČENÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, PRO ÚČELY TAKOVÉHO MARKETINGU; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD JE S TAKOVÝM PŘÍMÝM MARKETINGEM SPOJENO. POKUD VZNESETE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDOU NÁSLEDNĚ POUŽÍVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 GDPR).

Právo na podání stížnosti u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo odvolat se k dozorovému úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právem na odvolání nejsou dotčeny žádné jiné správní ani soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost dat

Přísluší vám právo nechat předat údaje, které zpracováváme automatizovanou formou na základě vašeho souhlasu nebo vyplněním smlouvy, sobě nebo třetímu subjektu v běžném strojně čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos dat jiné odpovědné osobě, je takový přenos proveden, pouze pokud je technicky možný.

Kódování SSL nebo TLS

Tato stránka využívá z bezpečnostních důvodů a z důvodu ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou například objednávky nebo poptávky, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, kódování SSL nebo TLS. Kódované spojení poznáte podle toho, že v řádku s adresou ve vašem prohlížeči dojde k přepnutí z “http://” na “https://” a k zobrazení symbolu zámku.

Pokud je aktivní kódování SSL nebo TLS, nemohou být data, která nám zasíláte, čtena třetími subjekty.

Informace, výmaz a oprava

V rámci platných legislativních ustanovení máte kdykoliv právo na bezplatné informace o vašich osobních údajích, které jsou o vás uloženy, jejich původu a o příjemci a účelu zpracování dat a příp. právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto dat. S otázkami na toto téma a na téma ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

  • Pokud zpochybníte správnost svých osobních údajů, které máme k dispozici, budeme zpravidla potřebovat čas na jejich ověření. Po dobu trvání přezkumu máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů.
  • Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/dochází protiprávně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
  • Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k uplatnění, obhajobě nebo vymáhání právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich vymazání.
  • Pokud jste podali námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, musí být provedeno porovnání vašich a našich zájmů. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Námitka proti reklamním e-mailům

Využívání kontaktních údajů, které jsou povinně zveřejněny v tiráži, k zasílání reklam a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány, se tímto výslovně zakazuje. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo na právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím spamu.

Externí odkazy

Používáme externí odkazy, které mimo jiné odkazují na webové stránky, u nichž nelze vyloučit zpracování údajů v nezabezpečených třetích zemích. Ty jsou jako takové rozpoznatelné. Kliknutím na externí odkaz cílová stránka zpracovává osobní údaje. V každém případě se zpracovává IP adresa a případně také typ a verze prohlížeče, použitý operační systém, referenční URL, název hostitele přistupujícího počítače a čas požadavku na server.

3. Sběr dat na této webové stránce

Cookies

Naše internetové stránky používají tak zvané soubory „cookies“. Soubory cookie jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné poškození vašeho koncového zařízení. Ukládají se buď dočasně po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo trvale (trvalé soubory cookie) ve vašem koncovém zařízení. Soubory cookie relace se automaticky vymažou na konci vaší návštěvy. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami nevymažete nebo dokud je automaticky nevymaže váš webový prohlížeč.

V některých případech mohou být na vašem koncovém zařízení při vstupu na naše stránky uloženy také soubory cookie třetích stran (Third-Party-Cookies). Ty nám nebo vám umožňují využívat určité služby společnosti třetí strany (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Cookie mají různé funkce. Mnohé soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nemohly fungovat (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Další soubory cookie se používají k vyhodnocování chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provádění elektronické komunikace (nezbytné soubory cookie) nebo k poskytování určitých funkcí, které jste si vyžádali (funkční soubory cookie, např. pro funkci nákupního košíku), nebo k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie pro měření návštěvnosti webu), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na ukládání souborů cookies k technicky bezchybnému a optimalizovanému poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním souborů cookie, je ukládání příslušných souborů cookie založeno výhradně na tomto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR); souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o ukládání souborů cookies a soubory cookies dovolil pouze v jednotlivých případech, vyloučil ukládání cookies v určitých případech nebo vždy, nebo aby byly soubory cookies po zavření prohlížeče automaticky vymazány. Při deaktivaci ukládání souborů cookies může být omezena funkčnost této webové stránky.

Pokud soubory cookie používají společnosti třetích stran nebo jsou použity pro účely analýzy, budeme vás o tom informovat zvlášť v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a v případě potřeby si vyžádáme váš souhlas.

Souhlas se službou Cookiebot

Naše webové stránky používají technologii souhlasu služby Cookiebot k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie na vašem koncovém zařízení nebo s používáním určitých technologií a k doložení tohoto souhlasu způsobem, který je v souladu s ochranou údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kodaň, Dánsko (dále jen "Cookiebot").

Při vstupu na naše webové stránky je navázáno spojení se servery společnosti Cookiebot za účelem získání vašich souhlasů a dalších prohlášení týkajících se používání souborů cookie. Poté Cookiebot uloží do vašeho prohlížeče soubor cookie, aby k vám mohl přiřadit udělený souhlas nebo jeho odvolání. Takto shromážděné údaje se uchovávají, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, dokud sami nesmažete soubor cookie Cookiebot nebo dokud nezmizí účel jejich uložení. Povinné zákonné povinnosti uchovávání zůstávají nedotčeny.

Používání Cookiebotu probíhá za účelem získání zákonem požadovaných souhlasů s používáním souborů cookie. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

Další podrobnosti o ochraně údajů naleznete na adrese www.cookiebot.com/de/privacy-policy/.

Server - logovací soubory

Poskytovatel stránek eviduje a ukládá automaticky informace do tzv. server - logovacích souborů, které nám Váš prohlížeč automaticky předává. To jsou:

  • typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • používaný provozní systém
  • referenční URL
  • hostitel přistupujícího počítače
  • doba dotazu na server
  • IP adresa

Ke spojení těchto údajů s jinými zdroji údajů nedochází.

Shromažďování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek - za tímto účelem musí být zaznamenávány soubory protokolu serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zasíláte poptávky na základě kontaktního formuláře, budou vaše údaje z poptávkového formuláře včetně vámi zadaných kontaktních údajů na naší straně uloženy z důvodu zpracování poptávek pro případ následných dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu dále.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním vyřizování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud jste o něj požádali.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstávají, dokud nás nevyzvete k jejich vymazání, odvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo odpadne důvod ukládání dat (např. dokončení zpracování vaší poptávky). Povinná legislativní ustanovení – především lhůty pro archivaci – zůstávají nedotčena.

Dotaz e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš dotaz včetně všech z tohoto kontaktu vyplývajících osobních údajů (jméno, dotaz) uložen a zpracován za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu dále.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním vyřizování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud jste o něj požádali.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádostí o kontakt, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po dokončení zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení - zejména zákonné lhůty pro uchovávání - zůstávají nedotčena.

4. Sociální media

Facebook pluginy (tlačítko Like & Share)

Na této webové stránce jsou integrovány pluginy sociální sítě Facebook. Poskytovatelem této služby je společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle společnosti Facebook jsou však shromážděné údaje předávány také do USA a dalších třetích zemí.

Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „Like‘ ("To se mi líbí") na těchto webových stránkách. Přehled pluginů pro Facebook najdete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=cz_CZ.

Při návštěvě těchto webových stránek je prostřednictvím pluginu navázáno přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook tak získá informaci, že jste navštívili tyto webové stránky s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko "Like“ („To se mi líbí") na Facebooku, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete obsah těchto webových stránek propojit se svým profilem na Facebooku. To umožňuje společnosti Facebook přiřadit vaši návštěvu těchto webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití společností Facebook. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Pokud si nepřejete, aby společnost Facebook mohla spojit vaši návštěvu těchto webových stránek s vaším uživatelským účtem na Facebooku, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

Používání pluginů Facebooku je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na dosažení co největší viditelnosti v sociálních médiích. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány společnosti Facebook, neseme my a společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, společnou odpovědnost za toto zpracování údajů (čl. 26 GDPR). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání společnosti Facebook. Zpracování provedené společností Facebook po předání není součástí společné odpovědnosti. Povinnosti, které pro nás společně vyplývají, byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování. Text dohody najdete na adrese: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této dohody jsme odpovědní za poskytování informací o ochraně osobních údajů při používání nástroje Facebook a za implementaci nástroje na našich webových stránkách způsobem, který je bezpečný z hlediska ochrany údajů. Za zabezpečení dat produktů společnosti Facebook odpovídá společnost Facebook. Práva subjektu údajů (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných společností Facebook můžete uplatnit přímo u společnosti Facebook. Pokud u nás uplatníte práva subjektu údajů, jsme povinni je předat společnosti Facebook.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://de-de.facebook.com/help/566994660333381 a https://www.facebook.com/policy.php.

Plugin LinkedIn

Tyto webové stránky využívají funkce sítě LinkedIn. Poskytovatel je společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Při každém přístupu na stránku tohoto webu obsahující funkce LinkedIn je navázáno spojení se servery LinkedIn. LinkedIn je informován o tom, že jste navštívili tuto webovou stránku se svou IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko LinkedIn "Doporučit" a jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, je možné, že LinkedIn spojí vaši návštěvu těchto webových stránek s vámi a vaším uživatelským účtem. Upozorňujeme na to, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití společností LinkedIn.

Použití pluginu LinkedIn je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na dosažení co největší viditelnosti v sociálních médiích. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Plugin XING

Tyto webové stránky využívají funkce sítě XING. Poskytovatelem je společnost New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo.

Při každém přístupu na některou z našich stránek obsahujících funkce XING je navázáno spojení se servery XING. Pokud je nám známo, neukládají se při tom žádné osobní údaje. Zejména se neukládají žádné IP adresy ani se nevyhodnocuje chování při používání.

Ukládání a analýza údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na dosažení co největší viditelnosti v sociálních médiích. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o ochraně údajů a tlačítku XING Share najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti XING na adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

5. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkcí sslužby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služba Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat chování návštěvníků webových stránek. Provozovatel webových stránek přitom získává různé údaje o používání, jako jsou např. zobrazení stránek, doba trvání návštěvy, použité operační systémy a původ uživatele. Tyto údaje může společnost Google případně shrnout do profilu, který je přiřazen příslušnému uživateli nebo jeho koncovému zařízení.

Kromě toho nám služba Google Analytics umožňuje mimo jiné zaznamenávat vaše pohyby myší, posouvání a klikání. Služba Google Analytics navíc využívá různé modelovací přístupy k rozšíření shromážděných datových souborů a při analýze dat využívá technologie strojového učení.

Služba Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookie nebo otisk zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Použití tohoto analytického nástroje vychází z čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na analýze uživatelského chování tak, aby mohl optimalizovat svou webovou nabídku a svou reklamu. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonymizace IP

Na této stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Na základě toho je vaše adresa IP společností Google v rámci členských států EU nebo v jiných smluvních státech Dohody o evropském hospodářském prostoru před předáním do USA zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA přenesena adresa IP v nezkrácené podobě a zde zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky využije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho využívání internetové stránky, k sestavení protokolů o aktivitách webové stránky a k vývoji dalších služeb spojených s využitím internetové stránky a využitím internetu vůči provozovateli webové stránky. Adresa IP předaná službou Google Analytics z vašeho prohlížeče není společností Google spojována s jinými daty.

Plugin pro prohlížeč

Shromažďování a zpracování vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s údaji uživatelů, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování zakázek

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování dat ze zakázek a při využívání služby Google Analytics kompletně dodržujeme a realizujeme přísná nařízení německých úřadů k ochraně osobních údajů.

Trvání uložení

Údaje uložené společností Google na úrovni uživatele a události, které jsou spojeny se soubory cookie, identifikátory uživatele (např. ID uživatele) nebo reklamními ID (např. soubory cookie DoubleClick, reklamní ID systému Android), jsou po dvou měsících anonymizovány nebo odstraněny. Podrobnosti naleznete pod následujícím odkazem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Analytics Remarketing

Naše internetové stránky využívají funkce Google Analytics Remarketing ve spojení s funkcemi nad rámec použití jednotlivých přístrojů Google AdWords a Google DoubleClick. Poskytovatelem služby je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Tato funkce umožňuje propojit reklamní cílové skupiny vytvořené na základě Google Analytics Remarketing s funkcemi nad rámec jednotlivých přístrojů Google AdWords a Google DoubleClick. Tímto způsobem mohou být zobrazeny na jiném koncovém zařízení (např. tablet nebo PC) v souladu s vašimi požadavky upravené personalizované reklamy v závislosti na vašem předchozím používání nebo prohlížení internetových stránek na některém předchozím koncovém zařízení (např. mobilní telefon).

Pokud jste udělili příslušný souhlas, propojí společnost Google za tímto účelem průběh prohlížení internetu a v aplikacích s vašim účtem u společnosti Google. Tímto způsobem můžete na každém koncovém zařízení, na kterém se přihlásíte pod účtem u společnosti Google, aktivovat stejné personalizované reklamy.

K podpoře této funkce vytváří Google Analytics autentifikační ID uživatele účtu google, které jsou spojeny s našimi údaji Google-Analytics tak, aby byly definovány cílové skupiny pro zobrazování reklamy na různých zařízeních.

Funkci remarketing/targeting, která funguje nad rámec jednotlivého přístroje, můžete trvale odmítnout deaktivací personalizované reklamy na svém účtu Google; využijte k tomu následujícího odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Sloučení získaných dat ve vašem účtu Google je provedeno výhradně na základě vašeho souhlasu, který udělíte společnosti Google, nebo jej můžete odvolat (čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR). Při zpracování osobních údajů, které nemohou být sloučeny s vaším účtem Google (např. z důvodu, že nemáte účet Google nebo jste slučování dat odmítli) je shromažďování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR. Oprávněný zájem vyplývá z toho, že provozovatel internetové stránky má zájem na anonymizované analýze návštěvníků internetových stránek za účelem reklamy.

Další informace a ustanovení o ochraně osobních údajů najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs.

6. Pluginy a nástroje

YouTube se zvýšenou ochranou dat

Tato webová stránka vkládá videa z YouTube. Poskytovatelem stránek je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Službu YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany dat. Podle YouTube tento režim znamená, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících této webové stránky předtím, než se podívají na video. Zpřístupnění údajů partnerům YouTube však není nutně vyloučeno rozšířeným režimem ochrany údajů YouTube tak - bez ohledu na to, zda video sledujete - navazuje spojení se sítí Google DoubleClick.

Jakmile na této webové stránce spustíte video YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Přitom se serveru YouTube sdělí, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube.

Kromě toho může YouTube po spuštění videa ukládat do vašeho koncového zařízení různé soubory cookie nebo používat srovnatelné technologie rozpoznávání (např. snímání otisků prstů zařízení). Tímto způsobem může YouTube získat informace o návštěvnících těchto webových stránek. Tyto informace slouží mimo jiné ke shromažďování statistik o videích, ke zlepšování uživatelského prostředí a k prevenci pokusů o podvod.

Po spuštění videa na YouTube mohou být případně spuštěny další operace zpracování údajů, které nemůžeme ovlivnit.

Použití YouTube probíhá v zájmu vhodného znázornění našich internetových nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o ochraně osobních údajů ve službě YouTube naleznete na adrese: policies.google.com/privacy.

Google Maps

Tato stránka využívá mapové služby Google Maps. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace jsou zpravidla přenášeny na některý server společnosti Google v USA a zde jsou uloženy. Poskytovatel této stránky nemá na přenos dat vliv. Pokud jsou aktivovány Mapy Google, může společnost Google používat Google Fonts pro účely jednotného zobrazení písem. Při vyvolání Map Google načte prohlížeč potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazily správně.

Využití funkce Google Maps je provedeno v zájmu příslušného zobrazení našich nabídek online a v zájmu snadného vyhledání míst uvedených na naší webové stránce. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ und https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: policies.google.com/privacy.

Cookies