Impressum

BECKER-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 2-4
D-35764 Sinn
Germany

Telefon: +49 (0) 2772 / 507-0
E-Mail: info@becker-antriebe.com

Directie:
Jürgen Timm

Omzetbelasting ID. Nr. DE 811177977
Handelsrechtbank Wetzlar HRB 4004
WEEE-Reg.-Nr. DE 66881014

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden van BECKER-Antriebe GmbH, Sinn, Duitsland

§1 Geldigheid van de voorwaarden
Voor alle contractuele betrekkingen tussen BECKER-Antriebe GmbH (hierna ook fabrikant genoemd) als verkoper en haar klanten (hierna ook besteller genoemd) als koper gelden, vanaf 01-01-2018, uitsluitend de hierna volgende Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV). Deze gelden onder de voornoemde premisse ook voor alle toekomstige zakelijke betrekkingen, ook als deze niet nogmaals uitdrukkelijk overeen worden gekomen. Met de bestelling van de goederen door de besteller op basis van de offerte van de fabrikant gelden deze voorwaarden als aanvaard. Tegenbevestigingen van de besteller onder verwijzing naar diens handels- resp. inkoopvoorwaarden worden hiermee tegengesproken. Deze zijn alleen geldig als de fabrikant hiermee van tevoren uitdrukkelijk heeft ingestemd. Alle voor de fabrikant verplichtende afspraken, die tussen de fabrikant en de besteller ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht worden gemaakt, dienen schriftelijk te worden vastgelegd om ze rechtsgeldig te laten zijn.

§2 Offerte en opdrachtverstrekking
Offertes van de fabrikant die niet uitdrukkelijk en schriftelijk als bindend worden aangemerkt, zijn juridisch vrijblijvend. Bestellingen van de besteller zijn voor hem juridisch bindende contractaanbiedingen. De bij de offerte behorende documenten zoals catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, gewichts- en maataanduidingen zijn slechts bij benadering maatgevend, voor zover deze niet uitdrukkelijk als bindend zijn aangeduid en de bruikbaarheid en functionaliteit van de koopobjecten volgens contract door latere afwijkingen niet belemmerd wordt. Op kostenramingen, tekeningen, modellen en andere documenten worden door de fabrikant eigendoms- en auteursrechten geclaimd. Deze mogen niet voor derden toegankelijk worden gemaakt. De fabrikant is verplicht, door de besteller als vertrouwelijk aangemerkte plannen alleen met diens toestemming voor derden toegankelijk te maken.

§3 Prijzen
Voor zover uit de opdrachtbevestiging niets anders blijkt, gelden de prijzen af fabriek inclusief inladen in de fabriek, echter exclusief verpakking, vracht, port en verzekering. De wettelijke BTW is niet bij de prijzen inbegrepen. Deze wordt in de wettelijke hoogte op de dag van de levering of prestatie afzonderlijk in de factuur opgevoerd. Aanvullende leveringen of prestaties worden afzonderlijk in rekening gebracht. Verzekering tegen transportschade verzorgt de fabrikant alleen op uitdrukkelijk verzoek van de besteller en op diens kosten.

§4 Lever- en prestatietijd
Overeengekomen afspraken of termijnen voor levering of prestaties dienen schriftelijk te worden vastgelegd om bindend te zijn. Als de levering of prestatie door omstandigheden die de fabrikant niet kunnen worden aangerekend, met name bijvoorbeeld door gevallen van overmacht, zoals verkeersopstoppingen, staking, brand, waterschade, stroomafsluiting, bedrijfsstoringen, overheidsmaatregelen, uitsluiting, materiaaltekort of andere onafwendbare gebeurtenissen geheel of gedeeltelijk vertraagd wordt, dan heeft de fabrikant het recht, de levertermijn met de duur van de hinder plus een passende aanlooptijd te verlengen of voor wat het nog niet uitgevoerde gedeelte betreft geheel of gedeeltelijk van het contract af te zien. Als de hinder langer dan drie maanden duurt, heeft de besteller na het stellen van een passende uiterste termijn het recht om ten aanzien van het nog niet uitgevoerde gedeelte van het contract af te zien. Wordt de levertijd verlengd of wordt de fabrikant bevrijd van zijn verplichting, dan kan de besteller hieruit geen aanspraak op schadevergoeding afleiden. Voorwaarde voor het naleven van de lever- en prestatieverplichtingen door de fabrikant is dat de besteller diens verplichtingen tijdig en naar behoren nakomt. Als de besteller bij de aanvaardig in verzuim raakt, dan heeft de fabrikant het recht om een vergoeding van de voor hem ontstane schade te verlangen; op het moment dat de besteller met de aanvaarding in verzuim raakt, gaat het risico van toevallige verslechtering en toevallige teloorgang over op de besteller.

§5 Opdrachtannulering, raamovereenkomsten
Opdrachtannuleringen door de besteller voor klantspecifieke producten alsmede voor producten die uitsluitend in opdracht van de bestellers worden aangeschaft, worden niet geaccepteerd. Voor annuleringen voor overige producten is de uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant nodig. Raamovereenkomsten hebben, wanneer er geen looptijd overeen is gekomen, een maximale looptijd van 12 maanden. Als de besteller nalaat een opvraagindeling te maken, dan heeft de fabrikant het recht om deze indeling zelf te maken. Mocht de gemiddelde overeengekomen afnamehoeveelheid niet overeenkomen met de verwachte behoefte, dan heeft de fabrikant het recht om naar eigen goeddunken te allen tijde deelhoeveelheden te leveren. Voor zover niets anders overeen is gekomen, heeft de fabrikant aan het eind van de looptijd van het contract het recht om alle resthoeveelheden te leveren resp. materialen, de ontstane meerkosten en de gederfde winst in rekening te brengen.

§6 Deelleveringen
De fabrikant heeft te allen tijde het recht om deelleveringen en deelprestaties te doen.

§7 Retourleveringen
Bestelde en door de fabrikant naar behoren geleverde goederen die geen gebreken vertonen, kunnen niet worden teruggenomen. In uitzonderlijke gevallen zijn retourzendingen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant toegestaan. De fabrikant rekent bij losse retourzendingen een behandelingstarief van ten minste 20,-- €, excl. BTW. Bij grotere retourzendingen worden de kosten naar rato berekend. Dit geldt niet voor retourzendingen vanwege gerechtvaardigde klachten. Bij retourleveringen zonder retourbewijs van de fabrikant kan de aanvaarding geweigerd worden. De kosten die hieruit ontstaan komen voor rekening van de besteller. Speciaal bestelde en op maat gemaakte producten zijn uitgesloten van terugname door de fabrikant.

§8 Octrooirechten van derden
Als de fabrikant verplicht is het leverobject volgens opgaven van de besteller (tekeningen, modellen, voorbeelden, schetsen etc.) te leveren, dan staat de besteller ervoor in dat octrooirechten van derden hierdoor niet geschonden worden. In geval van een schending van octrooirechten van derden is de besteller ongeacht zijn schuld verplicht om de fabrikant in elk opzicht te vrijwaren van eventuele claims van derden en de fabrikant schadevergoeding te betalen.

§9 Plaats van handeling/risico-overdracht
Plaats van handeling voor prestaties van de fabrikant is de vestigingsplaats van de fabrikant. Voor zover er uit de opdrachtbevestiging niets anders blijkt, gaat het risico van toevallige teloorgang en toevallige verslechtering met de overdracht van het leverobject over op de besteller, die vanaf de overdracht de lasten van de zaak draagt. In geval van verzending van het leverobject naar een andere locatie dan de plaats van handeling, gaat het risico van verlies of beschadiging van het leverobject met de levering aan de expediteur, de vrachtvervoerder of de anderszins voor het uitvoeren van de verzending bestemde persoon of bedrijf over op de besteller.

§10 Garantie
Voor garantieclaims in geval van mankementen aan rolluik-, zonwerings- en poortaandrijvingen, alsmede de besturingscomponenten hiervan, geldt het volgende:

1. Algemeen
1.1 Deze garantiebepalingen gelden voor producten die in rolluik-, zonwerings- en poortinstallaties worden ingezet.
1.2 De fabrikant garandeert voor nieuwe producten dat gebreken voor een periode van 2 jaar, conform de wettelijke voorschriften, worden verholpen, voor zover met deze Algemene Verkoopvoorwaarden niets anders overeen wordt gekomen. Voor gebruikte producten bedraagt de garantieperiode 1 jaar.
1.3 De garantie begint met de levering van de producten aan de besteller. Kan de besteller de concrete leverdatum niet aantonen, dan geldt de productiedatum van het leverobject, te vermeerderen met een coulancetermijn van drie maanden.
1.4 Voorwaarde voor het garantiegeval is dat van tevoren naar aanleiding van een controle van het bekritiseerde product in de fabriek van de fabrikant, een gebrek is vastgesteld dat de fabrikant valt aan te rekenen. De besteller is verplicht, de fabrikant het bekritiseerde product alsmede alle informatie en verifieerbare documenten ter beschikking te stellen die nodig zijn voor het vaststellen van het mankement.
1.5 Er is geen sprake van een garantiegeval als bij de controle volgens cijfer 1.4 blijkt, dat aan de klacht een ondeskundig gebruik van het leverobject ten grondslag ligt of het gebrek de fabrikant om andere redenen niet kan worden aangerekend. In dat geval is de besteller verplicht de fabrikant de door de controle volgens cijfer 1.4 ontstane inspanningen en kosten te vergoeden.
1.6 In een garantiegeval heeft de fabrikant het recht om eerst te proberen alsnog zijn verplichting na te komen. De fabrikant behoudt zich hierbij het recht voor om te beslissen of er een reparatie uitgevoerd, een vervangend toestel of een nieuw toestel geleverd wordt.
1.7 Voor zover het alsnog nakomen van de verplichting definitief mislukt, blijven de besteller na het stellen van een termijn diens rechten uit § 437 cijfer 2 en 3 BGB (Duits burgerlijk wetboek) voorbehouden. Het stellen van de termijn dient schriftelijk te gebeuren; de termijn moet passend zijn, dient echter ten minste 14 werkdagen te bedragen. Als de besteller een wettelijk recht tot terugtreding toekomt, dan vervalt de plicht tot waardevergoeding volgens § 346 lid 3 cijfer 3 BGB alleen als de besteller de zorgvuldigheid van een gewetensvol zakenman in acht heeft genomen.
1.8 De fabrikant dient een ondernemer volgens § 439 lid 3 BGB de kosten voor in- en uitbouw bij aanwezigheid van een gebrekkige levering te vergoeden, voor zover nalatig gedrag van de fabrikant kan worden aangetoond. Een schuldonafhankelijke vergoeding wordt uitgesloten.
1.9 Voor de garantieclaims geldt uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland onder uitsluiting van de bepalingen van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken.
1.10 Door de aankoop van producten van de fabrikant erkent de besteller de in deze Algemene Verkoopvoorwaarden geregelde garantiebepalingen van de fabrikant, in de vorm die op dat moment van toepassing is.

2. Garantie voor rolluik- en zonweringsaandrijvingen
2.1 Onafhankelijk van de onder cijfer 1 beschreven garantierechten geeft de fabrikant voor rolluik- en zonweringsaandrijvingen een garantie van 5 jaar, hetgeen inhoudt dat aandrijvingen tot een periode van 5 jaar vanaf de productiedatum, voor zover het om nieuwe goederen uit de Becker-catalogus gaat, kosteloos gerepareerd worden. De bepalingen volgens § 9 cijfers 1.3-1.5, 1.9 en 1.10 gelden hierbij overeenkomstig. De beslissing of er een reparatie uitgevoerd, een gelijkwaardig vervangend toestel of een nieuw toestel geleverd wordt, is hierbij in handen van de fabrikant en wordt genomen vanuit economisch oogpunt. Overige kosten worden niet door de fabrikant op zich genomen.
2.2 Als de besteller een beroep doet op de garantie, dan draagt hij de bewijslast om aan te tonen dat er sprake is van een garantiegeval.
2.3 Voornoemde regeling geldt niet voor toestellen die niet in rolluik- of zonweringstoepassingen in de traditionele zin worden ingezet, zoals bijv. brandveiligheidsinstallaties, zwembadinrichtingen, sporttoestellen of vergelijkbare installaties alsmede voor tweedehands toestellen.

3. Onderzoeks- en reclamatieplicht De besteller heeft ten aanzien van alle leveringen en prestaties van de fabrikant de wettelijke onderzoeks- en reclamatieplicht volgens § 377 van het HGB (Duits handelswetboek). Bij het sluiten van een contract inzake het aannemen van werk wordt § 377 HGB overeenkomstig toegepast. De besteller dient na het leveren van de prestatie resp. na de risico-overdracht de geleverde goederen direct op compleetheid en herkenbare gebreken te onderzoeken en geconstateerde gebreken direct, uiterlijk echter binnen een termijn van 10 dagen, schriftelijk in een herleidbare vorm aan de fabrikant te melden. Na afloop van deze termijn wordt aangenomen dat de goederen op het moment van risico-overdracht compleet en vrij van gebreken waren.

§11 Beperking van aansprakelijkheid
Aanspraken op schadevergoeding – om het even op welke rechtsgrond – zijn zowel jegens de fabrikant als ook jegens degenen die bij de uitvoering resp. verrichting geholpen hebben uitgesloten, voor zover er geen sprake is van opzettelijk of grof nalatig handelen dan wel verzuimen. In geval van grof nalatig handelen dan wel verzuimen is de aansprakelijkheid van de fabrikant qua hoogte beperkt tot de voor dit contract typische, voorzienbare schade. In geval van een gewone nalatige schending van wezenlijke contractuele verplichtingen door handelen dan wel verzuimen van niet-leidinggevende werknemers is de aansprakelijkheid van de fabrikant qua hoogte beperkt tot de voor dit contract typische, redelijkerwijs voorzienbare schade. In ieder geval blijven een aansprakelijkheid van de fabrikant voor schade aan lijf, leven of gezondheid, een aansprakelijkheid volgens de Duitse productaansprakelijkheidswet en overige aanspraken uit producentaansprakelijkheid onaangetast. De regeling van § 9 is ook van toepassing op aanspraken op schadevergoeding van de besteller in verband met besturingscomponenten, poort-, rolluik- en zonweringsaandrijvingen alsmede alle toestellen die niet in rolluik- of zonweringstoepassingen in de traditionele zin worden ingezet, zoals bijv. brandveiligheidsinstallaties, zwembadinrichtingen, sporttoestellen of vergelijkbare installaties.

§12 Aansprakelijkheid voor gebreken bij bewerking van ingestuurde onderdelen
De fabrikant is bij elke bewerking van ingestuurd resp. ter beschikking gesteld materiaal niet aansprakelijk voor gebreken die zich voordoen uit het gedrag van het materiaal of de gebrekkigheid van het materiaal op zich. Als ingestuurde onderdelen door materiaalfouten of andere gebreken bij het bewerken resp. de montage onbruikbaar worden, dan dienen de gemaakte bewerkingskosten of anderszins optredende schade aan de fabrikant te worden vergoed.

§13 Eigendomsvoorbehoud
Tot het moment dat alle vorderingen (met inbegrip van alle saldovorderingen uit rekening-courant), die de fabrikant op welke rechtsgrond dan ook jegens de besteller nu of in de toekomst toekomen, zijn voldaan, worden de fabrikant de volgende zekerheden verleend, die hij desgevraagd naar eigen keuze zal vrijgeven, voor zover de waarde hiervan de vorderingen duurzaam met meer dan 10% overtreft. De goederen blijven eigendom van de fabrikant. Verwerking of omvorming geschieden steeds voor de fabrikant als fabrikant, echter zonder verplichting voor hem. Komt het (mede-) eigendom van de fabrikant door verbinding te vervallen, dan wordt nu al overeengekomen dat het (mede-) eigendom van de besteller aan de zaak als geheel naar rato van waarde (factuurwaarde) op de fabrikant overgaat. De besteller houdt het (mede-) eigendom van de fabrikant kosteloos in bewaring. Goederen, waarop de fabrikant (mede-) eigendom toekomt, worden hierna aangeduid als voorbehoudsgoederen. De besteller heeft het recht, de voorbehoudsgoederen in het reglementaire zakelijke verkeer te verwerken en te verkopen, zolang hij niet in gebreke is. Verpandingen of eigendomsoverdrachten tot zekerheid zijn niet toegestaan. De uit de doorverkoop of een andere rechtsgrond (verzekering, ongeoorloofde handeling) met betrekking tot de voorbehoudsgoederen voortkomende vorderingen (met inbegrip van alle saldovorderingen uit rekening-courant) staat de besteller nu reeds zekerheidshalve in volle omvang af aan de fabrikant. De fabrikant machtigt hem herroepbaar, de aan de fabrikant afgestane vorderingen voor diens rekening in eigen naam te incasseren. Deze incassomachtiging kan alleen herroepen worden als de besteller diens betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt. Bij toegang van derden tot de voorbehoudsgoederen, met name beslagleggingen, zal de besteller wijzen op het eigendom van de fabrikant en deze onmiddellijk op de hoogte brengen, opdat de fabrikant zijn eigendomsrechten kan doen gelden. Voor zover de derde niet in staat is de fabrikant de in dit verband optredende gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten te vergoeden, is hiervoor de besteller aansprakelijk. Bij gedrag van de besteller dat in strijd is met het contract – met name betalingsverzuim – heeft de fabrikant het recht de teruggave van de voorbehoudsgoederen of eventueel het afstaan van de teruggaveaanspraken van de besteller jegens derden te eisen. In de terugname alsmede in de beslaglegging van de voorbehoudsgoederen door de fabrikant ligt geen terugtrekking uit het contract besloten.

§14 Betaling
De facturen van de fabrikant dienen, voor zover niets anders overeen is gekomen, met een betalingstermijn van 30 dagen vanaf factuurdatum zonder aftrek te worden betaald. In geval van betaling binnen 10 dagen na factuurdatum geeft de fabrikant de besteller een korting van 2%. In geval van een levering naar het buitenland heeft de fabrikant het recht om van de besteller ten behoeve van de waarborging van zijn betalingsaanspraken het verstrekken van een hoofdelijke borgstelling voor onbepaalde tijd van een Duitse bank ter hoogte van de bestelwaarde van de goederen te verlangen. In geval van deelleveringen of deelprestaties heeft de fabrikant het recht om de reeds geleverde prestaties in rekening te brengen. Komt de besteller bij deelleveringen of deelprestaties zijn betalingsverplichting voor wat betreft een deellevering of deelprestatie niet tijdig na, dan heeft de fabrikant het recht om verdere deelleveringen of deelprestaties achter te houden of verdere deelleveringen uitsluitend onder rembours op kosten van de besteller te leveren. Voor zover de fabrikant gerede twijfel aan de kredietwaardigheid van de besteller heeft of deze bij een eerdere levering dan wel deellevering in betalingsverzuim is geweest, heeft hij het recht om verdere leveringen dan wel deelleveringen uitsluitend onder rembours op kosten van de besteller te leveren. Een achterhouding of verrekening tegenover de betalingsaanspraken van de fabrikant is uitgesloten, tenzij het om rechtsgeldig vastgestelde, onbetwiste of erkende tegeneisen gaat. Raakt de besteller in betalingsverzuim, dan heeft de fabrikant het recht om vanaf het betreffende tijdstip rente ter hoogte van 10% boven op het op dat moment geldende basisrentepercentage van de Europese Centrale Bank als schadevergoeding te verlangen. De rente dient lager te worden vastgesteld als de besteller een geringere belasting aantoont. Het aantonen van een hogere schade door de fabrikant is toegestaan.

§15 Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank, gedeeltelijke ongeldigheid
Voor deze verkoopvoorwaarden en alle juridische betrekkingen tussen fabrikant en besteller geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De bepalingen van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken zijn niet van toepassing. Voor zover de besteller een bij het handelsregister ingeschreven zakenman in de zin van het Duitse handelswetboek, een publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk afgezonderd vermogen is, is uitsluitend de vestigingsplaats van de fabrikant de bevoegde rechtbank voor alle directe of indirecte geschillen die uit de contractuele verhouding voortvloeien. Hetzelfde geldt als de besteller geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of als woonplaats of gewoonlijke verblijfplaats ten tijde van de indiening van een klacht niet bekend zijn. Mocht een bepaling in deze verkoopvoorwaarden of een bepaling in het kader van overige afspraken ongeldig zijn of worden, dan blijft de geldigheid van alle overige bepalingen of afspraken hierdoor onaangetast. De geheel of gedeeltelijk ongeldige regeling dient in zo'n geval te worden vervangen door een geldige regeling, waarvan het economisch welslagen zo dicht mogelijk in de buurt van dat van de ongeldige regeling komt.

Download Algemene Verkoopvoorwaarden FL

Stand: 01-01-2018